Rizikové životné poistenie – čo to je, výhody, nevýhody a modelový príklad

Rizikové životné poistenie je typ poistenia, pri ktorom sa celé poistné spotrebuje na krytie poistného rizika. Rizikové životné poistenie neobsahuje žiadne sporenie ani investovanie. Po uplynutí poistnej doby poisťovňa klientovi nevypláca žiadne peniaze.

Rozdiel medzi rizikovým životným poistením, kapitálovým životným poistením a investičným životným poistením

Podstatu rizikového životného poistenia si najlepšie vysvetlíme pri porovnaní s ďalšími obľúbenými typmi životného poistenia.

Pri kapitálovom životnom poistení časť platieb poisťovni je investovaných do dlhopisov. Poistenec si okrem poistnej ochrany zároveň aj šetrí peniaze. Po vypršaní poistenej zmluvy mu poisťovňa vyplatí vopred dohodnutú čiastku.

Investičné životné poistenie funguje podobne ako kapitálové. Časť mesačného poplatku ide na krytie poistného rizika a časť poisťovňa investuje do podielových fondov. Na rozdiel od kapitálového životného poistenia ide o skutočné investovanie (do akcií, peňažných fondov, komodít), ktoré má poistenec do veľkej miery pod vlastnou kontrolou.

Rizikové životné poistenie neobsahuje žiadne šetrenie či investovanie. Všetky platby poisťovni smerujú do krytia rizika.  Poisťovňa vypláca peniaze iba v prípade vyskytnutia poistnej udalosti (smrti). Kapitálové a investičné životné poistenie je v podstate rozšírená verzia rizikového životného poistenia, respektíve poistenie zmiešané s investovaním. Výhodou rizikového životného poistenia je jeho jednoduchosť. Nečaká vás žiadny komplikovaný výber investičných fondov ani nič podobné. Ďalšou podstatnou výhodou je cena.  Rizikové životné poistenie je neporovnateľne lacnejšie ako ostatné druhy poistenia.

Poistenie pre prípad smrti a doplnkové poistenie

Živiteľ rodiny sa snažil chrániť svojich blízkych pred následkami vlastnej smrti už od počiatku civilizácie. V minulosti mala táto základná ochrana omnoho primitívnejšiu podobu. Neexistovali žiadne poisťovne. Rodiny boli chránené pred následkami smrti svojho živiteľa lojalitou komunity. Ľudia v minulosti žili v relatívne malých spoločenstvách, kde boli rodiny navzájom chránené. V modernej spoločnosti je takýto prístup len ťažko aplikovateľný. Rodiny 21. storočia  však stále čelia riziku úmrtia hlavy rodiny. Dnes sa už ľudia nespoliehajú na susedov, ale na finančné inštitúcie zvané poisťovne.

Rizikové životné poistenie vo svojej základnej forme chráni pred  následkami smrti. Rodiny však nemusia byť tvrdo zasiahnuté iba smrťou svojho člena. Ekonomicky môže rodinu zruinovať aj ťažký úraz vedúci k invalidite, nepríjemná choroba či iné udalosti obmedzujúce zárobkovú činnosť.

V súčasnosti tak poisťovne ponúkajú aj rôzne doplnkové poistenia. Pri doplnkovom poistení sa môžete zabezpečiť voči vyššie spomínaným nečakaným udalostiam. Poisťovne dokážu vytvárať poistné zmluvy prakticky na mieru. V prípade potreby sa klient môže poistiť prakticky proti akejkoľvek životnej nepríjemnosti.

Poistenie v prípade smrti

Druhy rizikového životného poistenia

Poistná prax prináša niekoľko základných typov rizikového životného poistenia:

Dočasné poistenie pre prípad smrti

Dočasné poistenie pre prípad smrti sa uzatvára na dobu určitú. V poistnej zmluve sa určí výška mesačného poistenia a poistná suma. Tá sa vypláca oprávneným osobám alebo banke iba v prípade smrti poistenca.

Doživotné poistenie pre prípad smrti

Účelom doživotného poistenia pre prípad smrti je zabezpečiť oprávnené osoby v prípade smrti poistenca. Poistné a poistná suma sú pevne stanovené v zmluve. Jej súčasťou jej aj vek poistenca, v ktorom poistná zmluva vyprší (napríklad 60 rokov).

Doživotné poistenie je vhodné uzavrieť čo možno najskôr, pokiaľ je človek zdravý. Otáľanie s uzavretím životnej poistky môže viesť k tomu, že poisťovňa klienta odmietne poistiť. Takáto situácia môže nastať v situácii, kedy zdravotný stav klienta nie je práve najlepší. Pokiaľ uzavriete poistenie v mladom veku, tak poistné máte určené pri podpise zmluvy do konca života. Toto poistné sa nebude meniť ani pri zhoršujúcom sa zdravotnom stave.

Poistenie úveru

Rizikové životné poistenie sa veľmi často uzatvára z ďaleko praktickejších dôvodov. Pri čerpaní hypotekárnych či spotrebných úverov banky vyžadujú rizikové životné poistenie, ktoré ich uchráni v prípade smrti klienta. Poistenie úveru je dočasné rizikové životné poistenie. Väčšinou sa uzatvára na dobu zhodnú s dobou splácania úveru.

Pri poistení úveru má mesačné poistné klesajúci charakter. Poistné sa znižuje priamoúmerne s klesajúcou sumou, ktorú človek dlhuje banke.

Poistenie úveru

Poisťovňa nevypláca poistku pri všetkých druhoch smrti

Vo všeobecných poistných podmienkach každej poisťovne nájdete pri rizikovom životnom poistení aj niekoľko obmedzení a výluk. Rizikové životné poistenie jednoducho nepokrýva každý prípad smrti.  Medzi tradičné obmedzenia krytia poistných rizík patria:

 • samovražda do dvoch rokov od začiatku poistenia
 • smrť pod vplyvom alkoholu či drog – dochádza ku kráteniu plnenia
 • poistenie je krátené aj v prípade, ak poistenec zomrie a súčasne spôsobí smrť inému človeku
 • smrť pri aktívnej účasti na vojenských udalostiach či vnútorných nepokojoch

Výhody rizikového životného poistenia

Za hlavnú výhodu rizikového životného poistenia môžeme považovať nízku cenu mesačného poistného. Oproti kapitálovému a investičnému rizikovému poisteniu ide o výrazne menšiu čiastku.

Napriek nízkemu mesačnému poplatku poistenec získava pomerne vysoké poistné krytie.

Výška poistného krytia sa odvíja najmä od disponibilných príjmov rodiny, šírky poistnej ochrany či prípadne výšky záväzkov. Pri rizikovom životnom poistení je možné v rámci jednej poistnej zmluvy poistiť aj viac osôb. Väčšinou aj celú rodinu. Poisťovne ponúkajú možnosť poistiť až 7 či 8 osôb.

Pri rizikovom životnom poistení je možné si dohodnúť pevnú, alebo aj klesajúcu poistnú čiastku.

Za výhodu je možné považovať aj možnosť nastavenia rozsahu poistenia cez rôzne doplnkové poistenia.

Nevýhody rizikového životného poistného

Rizikové životné poistenie neobsahuje žiadnu sporiacu či investičnú zložku. Po uplynutí poistnej doby klient nedostáva od poisťovne ani cent. Rizikové životné poistenie na rozdiel od kapitálového či investičného životného poistenia nespĺňa podmienky pre daňovú oprávnenosť. Jednoducho si ho nemôžete odpočítať z daňového základu. To je možné spraviť iba so životným poistením obsahujúcim sporiacu či investičnú zložku.

Pre koho je rizikové životné poistenie vhodné

Rizikové životné poistenie by mal každý zodpovedný človek. Za pár eur mesačne dokážete vašu rodinu ochrániť pred nečakanými udalosťami.

Rizikové životné poistenie je vhodné pre:

 • ľudí, ktorí chcú poistenie bez zbytočných poplatkov a vysokých výdavkov
 • živiteľov rodín, ktorí chcú ochrániť životný štandard svojej rodiny aj v prípade svojej smrti

Ako si vybrať rizikové životné poistenie?

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať konkrétnu poisťovňu, mali by ste si zodpovedať niekoľko základných otázok. Najdôležitejšia otázka je, prečo potrebujete rizikové životné poistenie? Potrebujete ho s dôvodu čerpania úveru či hlavným dôvodom je zabezpečenie detí v prípade vašej smrti?

Výber správnej poisťovne je dôležitý najmä pri dlhodobejších poistných zmluvách. Medzi poisťovňami nájdete veľmi výrazné rozdiely. V priebehu desaťročí sa aj malé rozdiely prejavia v tisíckach eur.

Dôležité otázky:

Je alebo bude na mne niekto finančne závislý?

Aspoň základné rizikové životné poistenie by malo byť samozrejmosťou pre všetkých, čo majú rodinu a deti.

Som si byť istý, že aj za 25 rokov budem taký zdravý, že poisťovňa ma bez problémov poistí?

Poistenie je vždy lepšie uzavrieť v mladšom veku, keď je človek ešte zdravý. Neskôr sa môže váš zdravotný stav zhoršiť a poisťovňa vás môže odmietnuť poistiť. Pokiaľ však už máte uzavretú poistku, mesačné náklady na poistenie zostávajú rovnaké. Absencia rizikového životného poistenia môže v budúcnosti robiť problémy pri získavaní úverov.

Budem v budúcnosti čerpať vyšší úver na dom, auto alebo podnikanie?

Rizikové životné poistenie je vyžadované pri žiadosti o úver.

Modelový príklad rizikového životného poistenia

Andrej hľadá životné poistenieAndrej si uvedomuje, že je hlavným živiteľom rodiny a v prípade jeho smrti by životný štandard jeho dvoch detí a manželky výrazne utrpel. Rozhodne sa preto poistiť pre prípad smrti. Spraví si základný prieskum medzi poisťovňami a nakoniec si vyberie poisťovňu AXA.

AXA ponúka rôzne druhy životného poistenia:

 • kapitálové životné poistenie
 • investičné životné poistenie
 • rizikové životné poistenie

Andrej si šetrí na dôchodok investovaním do akcií, takže investičné poistenie ho nezaujíma. Investovať dokáže sám. Nepotrebuje na to poisťovňu. Všetko, čo od poisťovne chce, je ochrana pred prípadom smrti. Neskôr si však uvedomí, že rodinu by vystavil veľkému riziku aj v prípade invalidity či ťažkej choroby. K poisteniu pre prípad smrti preto pridá aj poistenie voči invalidite a ťažkej chorobe.

Andrej nakoniec s poisťovňou AXA uzavrel poistenie ActiveLife s doplnkovým poistením pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu od 10 % s progresívnym plnením do 400 % poistnej sumy na poistnú sumu 50 000 € s celkovým mesačným poistným 10 €.

Pri návrate z jednej z mnohých služobných ciest sa Andrej zaplietol do havárie, z ktorej mu zostali trvalé následky:

 • obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa
 • poúrazové poškodenie chrbtice

Poisťovňa vyplatila Andrejovi plnenie vo výške 200 000 €, teda štvornásobok poistnej sumy 50 000 €. Príčinou je, že Andrej si zvolil progresívne plnenie do 400 % poistnej sumy.


Rizikové životné poistenie – čo to je, výhody, nevýhody a modelový príklad
5 (100%) 1 vote
Latest Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *