Poisťovňa AEGON – kompletná recenzia

Pôvodom holandská skupina spoločností Aegon patrí medzi desať najväčších poisťovní na svete. Na slovenský trh vstúpil Aegon v roku 2003. Na začiatku sa u nás orientoval len na životné poistenie, v súčasnosti má vo svojom portfóliu aj služby poistenia majetku a starobného dôchodkového sporenia v II. pilieri, ktoré riadi prostredníctvom vlastných, špecializovaných akciových spoločností.

Životné poistenie a jeho produkty

Aegon Životná poisťovňa a.s. rovnako ako jeho konkurenti dáva klientom na výber viacero možností a typov životného poistenia:

 • Kapitálové alebo investičné životné poistenie – jeho súčasťou je sporenie alebo investície do finančných fondov. Medzi takéto produkty Aegonu patria: Penzia Plus, Partner a Aegon Invest.
 • Rizikové životné poistenie – poistenie pre prípad úmrtia, ktoré je určené najmä na výplatu dohodnutej poistnej sumy pre blízku osobu, a spravidla neobsahuje žiadnu sporiacu zložku. Spoločnosť v produkte Budúcnosť Komplet poskytuje aj možnosť sporenia či investovania, formou vkladov mimoriadneho poistného.
 • Detské životné poistenie Juventus ponúka okrem hlavného poistenia aj sporenie či investovanie do fondov.

 

Aegon logo

1. Kapitálové alebo investičné životné poistenie

Aj pri výbere tohto typu poistenia si treba uvedomiť, že nosnou zložkou každého produktu je poistná ochrana, ktorej sú prispôsobené poistné podmienky (PP). Sporenie alebo investovanie voľných finančných prostriedkov tvorí jeho pridanú hodnotu, nedá sa dojednať bez poistenia a riadi sa podmienkami poisťovne. Súčasťou zmluvy spoločnosti Aegon sú obvykle okrem všeobecných obchodných podmienok (VPP) aj osobitné (OPP). Na internetovej stránke www.aegon.sk sa dajú nájsť prehľadne usporiadané podľa názvu produktov životného poistenia, pre ktoré sú určené. Pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy by si ich mal záujemca o poistku podrobne preštudovať, prípadne požiadať o vysvetlenie odborníka, s ktorým poistenie dojednáva.

Penzia Plus

Ako uvádza spoločnosť Aegon na svojej web stránke, poistenie Penzia Plus je určené pre:

 • individuálnych klientov, ktorí chcú sporiť a rozhodovať o zhodnocovaní svojich prostriedkov
 • živiteľov rodín, ktorým nie je ľahostajná vlastná finančná budúcnosť

Klienti majú na výber z dvoch kombinácií:

 1. poistenie a sporenie s garantovaným výnosom 2,5 % za rok (UNIVERZAL)
 2. poistenie a investovanie(INVEST), kde môžu časť svojich peňazí investovať do fondov. Finančné fondy si buď vyberajú z ponuky Aegon-u samostatne alebo ich výber a riadenie zveria do rúk poisťovni. Pri investovaní platia všeobecné pravidlá – čím vyššie riziko, tým vyššie výnosy a naopak, pričom pri konzervatívnych fondoch bývajú výnosy, ale i riziko straty oveľa nižšie. Možnosť investovania do dynamických a rastových fondov však obvykle poisťovne obmedzujú na dobu určitú a pri spravovaní peňazí odborníci často volia kombinovanú investičnú stratégiu – investujú nielen do progresívnych ale i do vyvážených fondov.

Podľa Všeobecných poistných podmienok (VPP) pre poistenie Penzia Plus hlavným poistením je základné poistenie, ktoré sa vzťahuje len na úmrtie alebo dožitie sa a zmluvu je možné uzatvoriť výlučne na jedného poisteného. Dožitím sa rozumie dožitie sa poisteného ukončenia dohodnutej doby. Rozšírenie základného poistenia ponúka Aegon formou pripoistenia. Pripoistenie sa týka napríklad poistenia úrazu, choroby alebo zvýšenej ochrany pri úmrtí a uzatvoriť ho možno iba k Hlavnému poisteniu. Vo VPP sa nachádzajú všetky základné informácie spolu s vysvetlivkami. Klient sa z nich dozvie napríklad, že hoci poistený bude od prvého dňa po podpísaní zmluvy a zaplatení poistného, technicky sa poistenie začína až v prvom dni mesiaca, nasledujúceho po uzatvorení zmluvy. Dovtedy je účastník poistenia krytý len na úmrtie úrazom. Podľa VPP má tiež poisťovňa právo v rámci posudzovania rizika preskúmať jeho zdravotný stav formou zdravotného dotazníka.

Poisťovňa si vyhradzuje aj oprávnenie zistiť finančnú situáciu poistníka a navrhnúť zmenu výšky poistného, poistnej sumy alebo rozsahu poistenia dodatkom k poistnej zmluve. Znížiť výšku poistného má právo navrhnúť aj poistený, avšak nie skôr ako po dvoch rokoch platenia poistného. Osobitné obchodné podmienky (OPP) obsahujú okrem iného druhy a výšku poplatkov, ktoré si poisťovňa účtuje v súvislosti s hlavným poistením, podmienky odkupu, výberu alebo zániku poistenia (zaniká napríklad i vtedy, keď ku dňu výročia poistenia v roku, v ktorom poistený dosiahne vek 75 rokov) a i. Ďalšie osobitné podmienky upravujú napríklad podmienky investičnej stratégie v prípade investovania do finančných fondov.

Poplatky k poisteniu Penzia Plus, ktoré poisťovňa strháva zo zaplateného poistného sú rozdelené na 6 častí:

 • administratívny variabilný – 5 % z bežného aj mimoriadneho poistného po jeho pripísaní na osobné konto,
 • administratívny fixný – 0,66 € – 1,66 €/mesačne podľa doby poistného obdobia,
 • počiatočný – 8 % z hodnoty počiatočného osobného konta vždy na konci roka,
 • poplatok za správu aktív – 0,145 %/ mesačne z aktuálnej hodnoty osobného konta,
 • rizikové poplatky – percento rizika, určené poisťovňou, ktoré sa odvíja od výšky poistnej sumy a aktuálneho stavu osobného konta/mesačne,
 • poplatok za výber – v deň výberu, ktorý je určený v zmluve, sa neplatí. Osobitný poplatok si účtuje poisťovňa v prípade zmeny investičnej stratégie v priebehu jedného roka – prvá zmena je zdarma, za druhú zaplatí klient 5,97 €.

Dôležité informácie obsahuje aj Formulár o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy. Okrem zhrnutia opisu hlavného poistenia, popisuje koľko z poistky a za akých podmienok poisťovňa vyplatí a podrobnejšie sa venuje aj variabilným možnostiam pripoistenia. Vyplatená suma poistky sa líši aj podľa toho, kedy a za akých okolností poistený zomrie – napríklad ak pri podpise zmluvy poisťovňa neskúmala zdravotný stav poisteného, on dosiahol viac ako 55 rokov a nezomrie následkom úrazu – poisťovňa vyplatí 100 % aktuálnej hodnoty osobného konta ale nie garantovanú poistnú sumu. Ďalej sa výplata líši podľa toho, či zomrel v prvej alebo druhej polovici poistnej doby alebo počas prvých 12 mesiacov poistenia (čakacej doby) a podobne.

Vzhľadom k variabilite pripoistenia, ktoré je vhodné dojednať priamo pri podpise zmluvy v spolupráci s odborníkom, spomenieme len tie najdôležitejšie možnosti – zvýšenie ochrany v prípade smrti, pre prípad invalidity, progresívne (rastové) plnenie pri poškodení zdravia už nad 20%, poistenie práceneschopnosti, hospitalizácie, vzniku závažného ochorenia, trvalých následkov úrazu, pripoistenie dieťaťa JUNIOR a i. Na rozdiel od produktu Partner si môže klient dojednať pripoistenie aj pre prípad prevzatia platenia poistného v prípade invalidity a i.

Zhrnutie:

Životné poistenie Penzia Plus je vhodné pre klientov v produktívnom veku, v relatívne dobrom zdravotnom stave, ktorí majú k dispozícii voľné finančné prostriedky, a hľadajú poistnú ochranu pre prípad neočakávanej smrti, vážnej choroby, úrazu, kombinovanú s možnosťou zhodnotenia časti peňazí. Poisťovňa Aegon v tomto produkte poskytuje štandardné základné služby so širokou škálou pripoistenia. Pre záujemcov, ktorí nemajú sklon k riziku a majú pred sebou dostatok rokov sporenia na dôchodok, je alternatívou formát sporenia UNIVERZAL úrokom 2,5 %, ktorý je vyšší ako úrok pri klasických sporiacich účtov v banke, avšak maximálna výška výnosu je viazaná podľa podmienok poisťovne. Najmä pre tých, ktorí sa zaujímajú aj o finančné investovanie, ponúka Aegon prostredníctvom INVESTu možnosť zhodnotenia časti svojich vkladov za cenu určitého rizika, ktoré je ale regulovateľné zmenami investičnej stratégie. Pre viac informácií však odporúčame pred uzavretím poistnej zmluvy navštíviť finančného poradcu, ktorý zohľadní aktuálne podmienky záujemcu o poistenie, kedy a čo je vhodné pripoistiť, jeho budúce potreby a dokáže tak „ušiť“ návrh poistenia na mieru. O zmenu poistných parametrov pritom môže poistník požiadať aj počas trvania poistenia.

Partner

Životné poistenie Partner je podľa webovej stránky spoločnosti Aegon určené pre

 • dvojicu osôb, ale aj pre jednotlivcov
 • manželov a ľudí v partnerskom vzťahu
 • dvojicu osôb v pracovnom vzťahu (spoločníkov)

Na rozdiel od Penzie Plus, kde hlavné poistenie môže byť dojednané len na jednu osobu, životné poistenie Partner ponúka možnosť poistenia jednej alebo dvoch osôb. Poistení majú potom rovnako možnosť výberu sporenia (UNIVERZAL) so zhodnotením o 2,5 % p.a. alebo investovania svojich peňazí (INVEST) do finančných fondov samostatne či prostredníctvom poisťovne.

Všeobecné i osobitné podmienky sú u poistenia Partner tiež obdobné ako u produktu Penzia Plus. Rozdiely sú napríklad u počiatočného poplatku – ktorý je vo výške 50 % bežného splatného poistenia a jeho splatnosť a odpočítavanie sa odvíja od poistnej doby. Ak je poistná doba napríklad 5 rokov, poplatok sa odpočítava po dobu 3 mesiacov z aktuálnej hodnoty osobného konta. Ďalej znáša poistený aj odkupný poplatok – ktorého výška je určená ako súčin bežného poistného a počtu mesiacov, v závislosti od doby poistenia (viď tabuľka v OPP životného poistenia Partner). Podmienky obsahujú aj klauzulu (8.2. OPP), že zmena výšky poplatkov podlieha dohode medzi poistníkom a poisťovňou, preto by sa mal každý záujemca o poistenie pred uzavretím zmluvy informovať o skutočnej výške a dobe splatnosti poplatkov, ktoré mu poisťovňa vyrubí počas poistnej doby.

Ako sme už spomenuli rozdiel medzi Penziou plus je aj v možnostiach pripoistenia, kde si môže klient dojednať pripoistenie aj pre prípad prevzatia platenia poistného v prípade invalidity – v rámci produktu Partner takúto možnosť nemá.

Zhrnutie:

Životné poistenie Partner má podobné kritéria ako Penzia Plus. Cieľovou skupinou sú však najmä dvojice, ktoré majú záujem, či už z dôvodu zjednodušenia a menšej administratívnej záťaže alebo z iných dôvodov, o spoločné poistenie a zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov. Výhodou poistenia Partner tak napríklad nielen menej „papierovania“, poplatkov, poštovného, ale i rozdelenie rizika v prípade investovania do fondov. Pred uzavretím zmluvy ale opäť odporúčame posúdenie vhodnosti produktu podľa podmienok klienta finančným odborníkom.

Aegon Invest

Produkt Aegon Invest kombinuje možnosť investovania voľných finančných prostriedkov s poistnou ochranou v prípade úmrtia aj bez skúmania zdravotného stavu. Hlavné Investičné životné poistenie Aegonpoistenie sa uzatvára výlučne na jednu osobu. Pri investovaní má klient možnosť vybrať si z finančných fondov Aegonu alebo sa spoľahnúť na výber a riadenie svojich investícií priamo poisťovňou. Raz ročne dostáva potom výpis zo svojho osobného konta.

Aegon Invest je podľa poisťovne určený pre:

 • náročnejších klientov, ktorí majú k dispozícii voľné prostriedky a chcú ich zhodnocovať
 • menej skúsených investorov, ktorí hľadajú bezpečné a výnosné investovanie
 • všetkých, ktorí chcú svoje dlhodobé úspory ochrániť pred infláciou

Poisťovňa ako jeho výhodu uvádza garanciu vyplatenia vložených prostriedkov v prípade úmrtia, investovanie voľných finančných prostriedkov bez nutnosti pravidelnej platby, ďalej rovnako ako u ďalších produktov výplatu prostriedkov určeným osobám bez dedičského konania, priebežné čerpanie prostriedkov z osobného konta a i. Podobné možnosti majú i ostatné produkty.

Toto investičné poistenie sa takisto ako ďalšie životné poistky dojednáva na úmrtie poisteného počas doby poistenia alebo dožitie sa dohodnutého konca poistnej doby. Na rozdiel od nich však ide o jednorázovo splatné poistné, má obmedzenú dolnú hranicu – 16 rokov a horná hranica je posunutá až na 95 rokov (poistka zaniká v roku dovŕšenia poistenca 100 rokov).

Pre Aegon Invest platia všeobecné i osobitné podmienky životného poistenia. Administratívne poplatky sú o čosi nižšie ako napríklad u Penzie Plus, ale platí sa tu napríklad poplatok za čiastočný odkup (9,96 €) a rizikový poplatok určuje poisťovňa mierou rizika, ktoré vynásobí rozdielom sumy poistného plnenia v prípade smrti a hodnotou aktuálneho konta. To znamená, že jeho výška sa mení – najvyšší je na začiatku a v prípade investovania do dynamických fondov, časom a zmenou investičnej stratégie sa znižuje. Pri zmenách investičnej stratégie platí vyššia variabilita zdarma – na rozdiel od investovania pri ostatných produktoch, kde je zdarma jedna zmena, Aegon Invest ponúka až 12 zmien ročne bez poplatku.

Zhrnutie:

Aegon Invest nepatrí podľa nášho názoru tak úplne medzi klasické životné poistky. Hoci sa riadi podobnými pravidlami ako ostatné produkty, jeho základnou úlohou je ochrana vložených investícií. Otvára však šancu uzavrieť životnú poistku aj osobám vo vyššom (dôchodkovom) veku, ktoré majú voľné financie a ponúka im možnosť jednorázovo vložiť dohodnutú sumu s predpokladom jej zhodnotenia. Ako sme však už spomínali, s investovaním je spojená určitá miera rizika, s ktorou musí klient počítať.

Aegon - myslíte skutočne na všetko?

2. Rizikové životné poistenie

Budúcnosť Komplet

Poistenie s názvom Budúcnosť Komplet je podľa poisťovne Aegon určené pre:

 • všetkých, ktorí chcú hlavne poistenie bez dodatočných výdavkov a poplatkov;
 • klientov, ktorí si chcú sporiť a vyberať úspory dobrovoľne a kedykoľvek;
 • živiteľov rodín, ktorí chcú zachovať kvalitnú životnú úroveň svojich blízkych aj v prípade neočakávaných udalostí

Životné poistenie spravidla uzatvárajú klienti, ktorí majú pravidelný príjem a chcú seba a svojich blízkych ochrániť pred následkami nečakaných udalostí, ktoré by negatívne ovplyvnili ich zdravie či život. Poisťovňa v produkte Budúcnosť Komplet ponúka zmiešané životné poistenie, v ktorom sústreďuje hlavné poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia s výberom zo 17 druhov pripoistení, a zároveň s možnosťou investovania voľných financií. Investícia je dobrovoľná formou mimoriadneho poistného. Pri výbere tohto produktu môže Aegon poistiť na hlavné poistenie jednu osobu a pripoistiť až 7 osôb. Pripoistenie sa týka napríklad oslobodenia od platenia poistného (v určených prípadoch), invalidity s jednorázovou výplatou, pripoistenie úmrtia, v dôsledku infarktu alebo mozgovej príhody, smrti z dôvodu úrazu, trvalých následkov úrazu s progresiou, závažných chorôb, práceneschopnosti, operácie, pripoistenie detí a i.

Oproti iným poistkám tu ponúka Aegon aj dve čiastkové zľavy z poistného (pri splnení podmienok, ktoré stanoví poisťovňa) a poplatky v súvislosti s hlavným poistením sú nulové. Jedna zľava sa odvíja od výšky mesačnej splátky poistenia – najnižšia je 5 % (20 €), ďalej 10 % (25 €) až po 25 % pri výške splátky 40€ a viac. Druhá zľava závisí od splátkového obdobia, pohybuje sa od 0 -5 %, pričom najvyššia zľava je pri splácaní raz ročne. Podľa osobitných obchodných podmienok si poisťovňa pri hlavnom poistení neúčtuje administratívne, rizikové ani počiatočný poplatok, ani poplatky za správu aktív. Poistený platí 3 % z výšky mimoriadneho poistného, odkupný poplatok a poplatok pri druhej zmene investičnej stratégie (5,97 €) v jednom roku.

Zhrnutie: Rizikové životné poistenie Budúcnosť Komplet zahŕňa komplexnú ochranu klienta v rámci klasického životného poistenia. Zároveň ponúka možnosť pripoistenia až pre 7 osôb. Poplatky sú nižšie ako u kapitálového životného poistenia a pri splnení podmienok poisťovne (obvykle ide najmä o dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára, prípadne vek poistenca a podobne) si môže klient uplatniť zľavu na poistnom. Je vhodné aj pre osoby s nižším príjmom, avšak najmä pri výbere pripoistení sa suma i poplatky zvyšujú, preto opäť odporúčame poradiť sa s odborníkom.

3. Detské životné poistenie JVENTUS

Ako uvádza poisťovňa Aegon ide o produkt vhodný pre:Detské životné poistenie

 • deti a ich rodičov či starých rodičov
 • opatrovníkov, krstných rodičov a všetkých, ktorí myslia na budúcnosť detí

Pri uzatváraní zmluvy na JUVENTUS dojednáva zástupca dieťaťa hlavné poistenie a na výber má opäť zo 17 druhov pripoistení. Hlavné poistenie sa od ostatných poistiek líši v tom, že zahŕňa aj úmrtie tútora, oboch tútorov alebo dieťaťa v priebehu poistnej doby alebo dožitie sa poisteného dieťaťa konca dohodnutej doby. Pri úmrtí tútora potom podľa obchodných podmienok môže prebrať na seba zodpovednosť za platenie hlavného poistenia poisťovňa. Všetky pripoistenia však budú zrušené.

Poistenie môžu uzatvoriť jeden poistník na jedno dieťa do veku 18 rokov. Tútor môže byť jeden alebo dvaja. Zástupca dieťaťa môže mať najmenej 16 a najviac 60 rokov a u dvoch tútorov najvyšší vek nesme presiahnuť 55 rokov.

Klient má zároveň možnosť aj sporiť alebo investovať svoje financie v prospech dieťaťa. Podmienky sú rovnaké ako u iných produktov – forma sporenia UNIVERZAL so zhodnotením o 2,5 % p.a. alebo investovania INVEST do finančných fondov samostatne či prostredníctvom poisťovne (viď Penzia Plus, kde nájdete bližšie informácie). Pre detské životné poistenie JUVENTUS platia tiež Všeobecné i Osobitné obchodné podmienky, ktorú sa nachádzajú na internetovej stránke spoločnosti Aegon www.aegon.sk.

Poplatky delia na niekoľko druhov:

 • administratívny variabilný – 5 % z bežného aj mimoriadneho poistného po jeho pripísaní na osobné konto,
 • administratívny fixný – 0,66 € – 1,66 €/mesačne podľa doby poistného obdobia,
 • počiatočný – 50 % splatného bežného poistenia a jeho splatnosť a odpočítavanie sa odvíja od poistnej doby,
 • poplatok za správu aktív – 0,145 %/ mesačne z aktuálnej hodnoty osobného konta,
 • rizikové poplatky – percento rizika, určené poisťovňou, ktoré sa odvíja od výšky poistnej sumy a aktuálneho stavu osobného konta/mesačne,
 • poplatok za odkup, ktorý sa odvíja od poistnej doby. Osobitný poplatok si účtuje poisťovňa v prípade zmeny investičnej stratégie v priebehu jedného roka – prvá zmena je zdarma, za druhú zaplatí klient 5,97 €.

Zhrnutie: Detské životné poistenie JUVENTUS v sebe spája možnosť ochrany dieťaťa pred následkami smrti rodičov, úrazu alebo chorôb, spolu so sporením či investovaním voľných finančných prostriedkov jeho tútorov. V prípade smrti tútora zodpovednosť za platenie hlavného poistného na seba preberá poisťovňa. Pri poistení dieťaťa v útlom veku na dožitie, vhodnom pripoistení a kombináciou so sporením, ktoré je zhodnocované 2,5 % ročne môže byť alternatívou pre zodpovedných rodičov alebo starých rodičov.

ZÁVER

Pred uzatvorením zmluvy na životné poistenie či už so spoločnosťou AEGON alebo inou odporúčame poradiť sa s odborníkom. Spravidla vás to stojí iba investovať svoj čas. Vzhľadom na to, že pôjde o dlhodobú záležitosť, je tento čas investovaný naozaj dobre. Rozmyslite si, tiež o akú formu poistenia máte záujem a či je vhodná s ohľadom na váš príjem, či vek. Ak máte voľné peniaze, uvažujte, či ste ochotní trochu zariskovať alebo vám vyhovuje zvýšená poistná ochrana. Zaujímajte sa tiež o poplatky, spojené s poistením, a hoci na úvod iste nerozmýšľate o dôsledkoch, mali by ste vedieť, čo sa stane v prípade neplatenia poistného alebo čo vás bude stáť predčasné ukončenie zmluvy. A hoci vám odborník dokáže poradiť, konečné rozhodnutie zostáva iba na vás – preto by ste mali byť najmä dobre informovaní…


Poisťovňa AEGON – kompletná recenzia
1.31 (26.21%) 29 votes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *