Najčastejšie dôvody zamietnutia životného poistenia

Väčšina ľudí sa zhodne na tom, že životné poistenie je potrebné, ba priam až nevyhnutné a to pre každého. Nikto nemá možnosť predvídať čo sa mu v živote môže stať. Nehody, úrazy, ale aj ochorenia, ktoré sa na nás počas života „nalepia“ alebo ich zdedíme po rodičoch.

Životné poistenie síce nedokáže odvrátiť prítomné hrozby, avšak v prípade, že k nim dôjde, bude poistenca chrániť pred nedostatkom financií na uhradenie liečby a na život s následkami úrazu alebo choroby.

Uzatvorenie životného poistenia teda odporúčame každému. V článku si objasníme dôvody, kvôli ktorým Vám môže byť žiadosť o ŽP zamietnutá. Zamerajte sa na dôvody, ktoré môžete ovplyvniť. Veríme, že poisťovňe Vám vyjdú v ústrety a dúfame, že poistenie prebehne bez problémov. Každý by mal byť krytý.

Poisťovňa hodnotí žiadosti individuálne

Poisťovňa posudzuje každého záujemcu o životné poistenie individuálne. Každý totiž predstavuje inú mieru rizika a zatiaľ čo účtovník s odsúhlasením nemá mať žiadny problém, kaskadérovi poistenie nemusí byť odsúhlasené vôbec. Všetko závisí na miere rizika, ktorému je záujemca o poistenie vystavený v práci alebo v bežnom živote.

Prvým krokom je zdravotný dotazníkZdravotný dotazník

Zdravotný dotazník je vlastne formulár, v ktorom pred uzatvorením poistenia uvediete všetky prekonané úrazy a ochorenia. Takisto popíšete svoj aktuálny stav, lieky, ktoré užívate a podobne. Dotazník poisťovni slúži na čo najpresnejšiu predstavu o Vašom aktuálnom zdravotnom stave spoločne s výhľadom do budúcna.

Formulár teda slúžia ako akási skrátená verzia Vašej zdravotnej karty, ktorú by, logicky, nemal nikto čas podrobne skúmať.

Vyhnite sa uvádzaniu nepravdivých alebo inak „prikrášlených“ odpovedí. Poisťovne sa veľmi rady v prípade úrazu zahrajú na detektívov len pre to, aby Vám vyplatili čo najmenej. Každý nepravdivý alebo zamlčaný údaj teda môže skončiť, neodsúhlasením, prípadne vypovedaním poistnej zmluvy (ak už je) a s tým spojenou stratou poistného krytia.

Naopak pravdivo a čo najpresnejšie vyplnený dotazník bude hrať vo Váš prospech a v prípade nehody Vám bude vyplatená adekvátna čiastka.

Čo sa stane v prípade úrazu?

Ak sa Vám, nedajbože, stane úraz alebo ochoriete, poisťovňu bude zaujímať príčina vzniku tejto nemilej udalosti. V prvom rade bude porovnávať Váš aktuálny zdravotný stav so stavom, v ktorom ste boli v čase podpisovania zmluvy.

V prípade, že sa Váš zdravotný stav bude líšiť od stavu, ktorý ste uviedli v dotazníku, poisťovňa môže poistné plnenie buď krátiť, alebo peniaze nevyplatí vôbec.

Najčastejšie príčiny zamietnutia životného poistenia

Uvedené príčiny zamietnutia ŽP patria medzi tie najbežnejšie, kvôli ktorým Vás môže odmietnuť poistiť väčšina poisťovní. Dôvodov však môže byť, samozrejme, viac a poisťovne tieto skutočnosti posudzujú vždy individuálne.

Vychádza sa z predpokladu, že dôvod je aktuálny v čase dojednávania žiadosti o poistenie.

 • Práceneschopnosť žiadateľa

Základným predpokladom pre uzavretie ŽP je stabilizovaný zdravotný stav klienta. Pokiaľ je žiadateľ momentálne práceneschopný, jeho zdravotný stav sa nepovažuje za stabilizovaný, kvôli čomu mu žiadosť nemusí byť odsúhlasená.

 • Žiadateľ je pripútaný na lôžko, poberá invalidný dôchodok alebo je invalidný

Rovnaký význam, ako pri bode č. 1.

 • Žiadateľ je infikovaný vírusom HIV alebo inou vážnou chorobou

Nakoľko je v súčasnosti vírus HIV neliečiteľný, vzniká vysoké riziko poistnej udalosti alebo skorého úmrtia nakazeného, čo môže byť opäť dôvodom zamietnutia žiadosti.

Medzi ďalšie závažné ochorenia patria neurologické ochorenia (Alzheimer, Parkinson, epilepsia, skleróza multiplex atď.), rôzne nádorové ochorenia so zreteľom na posledných 5 rokov od vyliečenia, poinfarktové stavy, ochrnutie pohybového aparátu a podobne.

 • Žiadateľ s duševnými chorobami

 • Žiadateľ, ktorý je ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý), i keď nie je uznaný ako invalidná osoba

 • Žiadateľ trpiaci závislosťami

Závislosť je choroba, definovaná ako duševný, prípadne fyzický stav, charakterizovaný naliehavou túžbou alebo neutíchajúcou potrebou prijímať do tela danú látku alebo činnosť. Najčastejšia je závislosť na alkohole, omamných látkach, hazarde atď.

Alkoholik a životné poistenie

Ste alkoholik? Pri uzatváraní životného poistenia to budete mať ťažké.

 • Žiadateľ s nevyrovnanými finančnými záväzkami voči poisťovni, prípadne poistným podvodom

V tomto prípade stačí, ak má žiadateľ nedoplatky napríklad na bežnom zdravotnom alebo sociálnom poistení. Nie vždy sa však jedná priamo o pochybenie žiadateľa a vinu môže niesť aj zamestnávateľ, pokiaľ správne neodvádzal odvody za zamestnanca.

Poistenie bude s najväčšou pravdepodobnosťou zamietnuté aj žiadateľovi, ktorý sa niekedy dopustil poisťovacieho podvodu alebo preukázateľného pokusu o neho.

 • Žiadatelia vo vyššom veku

Vek je činiteľom, ktorý poisťovňa posudzuje veľmi individuálne. Zatiaľ čo mladý žiadateľ s diagnózou môže byť poistený bez problémov (i keď s vyšším rizikom), staršiemu žiadateľovi s totožnou diagnózou nemusí byť poistenie odsúhlasené.

 • Žiadateľ, ktorý sa vedome vystavuje riziku

Poisťovňa Vás síce bude chrániť v prípade, že dôjde k neočakávanej udalosti (viď nižšie), avšak poistenie pravdepodobne zamietne, ak zistí, že poistenec vedome podstupuje riziko. Medzi najčastejšie takéto riziká patrí:

 • vycestovanie do krajiny alebo oblasti, kde prebieha alebo sa očakáva vojenský konflikt, teroristický útok, vzbura alebo iné povstanie
 • Vycestovanie do krajiny alebo oblasti, kde prebieha alebo sa predpokladá živelná pohroma (tsunami, povodne, požiare, zemetrasenie, sopečná erupcia atď.)

Dôrazne opakujeme, že každá poisťovňa posudzuje každú žiadosť individuálne. Každý žiadateľ predstavuje inú mieru rizika, pochádza z iných pomerov a má inú minulosť, čo sa týka ochorení a úrazov. Neexistujú teda dvaja žiadatelia, ktorí by boli posudzovaní rovnako.

Na možné dôvody zamietnutia ŽP sme sa opýtali aj Rastislava Mažára, ktorý je odborným poradcom pre poistenie internetového portálu odbornyporadca.sk:

„Pri uzatváraní životného poistenia má komerčná poisťovňa právo rozhodnúť sa do 2 mesiacov od začiatku poistenia, či poistnú zmluvu vypovedá alebo nie. Najčastejšou príčinou vypovedania poistnej zmluvy zo strany poisťovne je zdravotný stav poisteného (poistenej osoby). Ďalším dôvodom môže byť rizikový profil poisteného z pohľadu vykonávaného športu alebo práce. Stáva sa to hlavne vtedy ak poisťovňa nemá dostatočnú finančnú rezervu, ktorú by mohla použiť na výplatu prípadného poistného plnenia. Menej častými dôvodmi sú ak poistený je (bol) odsúdený za trestný čin (napr. poistný podvod), prípade ak poistená osoba pochádza z krajiny mimo EU. Ako aj klient poisťovne aj samotná poisťovňa má právo od poistnej zmluvy, v dobe do 2 mesiacov od začiatku poistenia, odstúpiť aj bez udania dôvodu. Tým sa počet možných dôvodov zamietnutia poistnej zmluvy rozširuje na takmer nekonečno.“

Konkrétne príčiny zdraženia poistného alebo úplného zamietnutia ŽP nám ozrejmila Lucia Makayová z Úseku marketingu a komunikácie poisťovne Generali:

   V prvom rade je potrebné, aby klient pri vstupe do poistenia uvádzal vždy pravdivé informácie a odpovede na otázky, ktoré sa týkajú jeho zdravotného stavu a životného štýlu. Poisťovňa Generali zisťuje pri prijímaní klientov do poistenia aj informácie, či sú fajčiari, akú majú výšku a hmotnosť, či a ako často konzumujú alkohol a pod. Aj na základe týchto faktorov a odpovedí v zdravotnom dotazníku môže klientovi vyplynúť prirážka za aktuálny zdravotný stav. Napríklad nadváha má výrazný vplyv na výšku prirážky, keďže ovplyvňuje viaceré ochorenia ako vysoký krvný tlak, diabetes a podobne.

Pri mimoriadne zlom zdravotnom stave môže poisťovňa odmietnuť prijať takéhoto klienta do poistenia, prípadne v súvislosti so zdravotným stavom môže odpoistiť niektoré z rizík alebo upraviť poistné sumy. Avšak poisťovňa môže prijať do poistenia aj klienta s nepriaznivým zdravotným stavom. Štandardne poisťovňa buď aplikuje prirážku k poistnému vzhľadom na vyššiu rizikovosť klienta alebo pristúpi k výluke daného ochorenia. Postup poisťovne však závisí od konkrétneho ochorenia a doložených  lekárskych podkladov. Napríklad v prípade závažného ochorenia ako onkologické ochorenie je možné poistiť sa až po ukončení liečby, od ktorej uplynulo päť rokov.“

Hovorca poisťovne Aegon uvádza povolania, na ktoré sa vzťahuje iba obmedzené poistné krytie:

Povolania - životné poistenie

 

Kaskadér a životné poistenie

Kaskáderi to budú mať tak isto ťažké pri uzatváraní životného poistenia.

Čo v prípade neopodstatneného zamietnutia žiadosti?

V tomto prípade nepoznáme presné štatistiky, ale z času na čas dôjde k zamietnutiu ŽP, pričom žiadateľ si nie je vedomý, že by sa dopustil takého správania, aby mu ŽP nebolo odsúhlasené.

Vždy existuje možnosť obrátiť sa na súd. Negatívom je, že pokiaľ sa preukáže, že žiadateľ nemá nárok na ŽP, všetky výdaje (trovy) bude musieť uhradiť on.

Jednoduchšie, i keď drahšie, je uzatvoriť doplnkové poistenie právnej ochrany. Ide o poistenie, ktoré bude hradiť prípadne trovy (advokát, právna pomoc) v prípade, že dôjde k súdnemu sporu s poisťovňou. Poistenie právnej ochrany musí byť uzatvorené pred poistnou udalosťou.

Rada na záver

Najdôležitejšie je vždy pozorne čítať poisťovaciu zmluvu a nespoliehať sa iba na výklad poisťovacieho agenta. Ten môže s vidinou vlastného prospechu a provízie zamlčať niektoré podstatné informácie, preto zmluvu odporúčame podrobiť podrobnému prieskumu a konzultácii s odborníkom.

Prajeme Vám, aby Vám v poisťovniach vychádzali čo najviac v ústrety, a zároveň aby sa Vám poistné udalosti vyhýbali oblúkom.


Najčastejšie dôvody zamietnutia životného poistenia
5 (100%) 1 vote
Latest Comments
 1. Monika

  Dobrý deň.Je nejaká doba po uzavretý poistky ,keď človek ochorie a nechce zrazu poisťovňa vyplatiť peniaza.Platiť sa môže,ale keď treba platiť od poisťovňe sa zrazu nedá.Je možné sa odvolať..

  • Odborný poradca

   Dobrý večer, Monika,

   v prípade chorôb, tehotenstva a invalidity má každá poisťovňa v poistných podmienkach stanovenú dobu, tzv. čakaciu dobu, kedy aj keď nastane poistná udalosť poistený nemá nárok na poistné plnenie, výplatu peňazí. Jej dĺžka závisí od konkrétneho poistenia a pohybuje sa od jedného mesiaca až do dvoch rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *