Na životné poistenie je potrebné myslieť už v rannom veku

Životné poistenie. Termín, ktorý sa v poslednej dobe skloňuje čoraz viac a nie je to len náhodou. Stále viac ľudí, často krát v mladom veku, si uvedomuje, že produkty životného poistenia im v prípade nepriaznivého zdravotného stavu môžu značne uľahčiť život. Životné poistenie je v takýchto prípadoch schopné postarať sa o rodinu a udržať jej istú životnú úroveň.

V prípade úmrtia vie takéto poistenie pripraviť potrebný štart potomkov do života vrátane ich vzdelania a poskytnutia dostatku financií pre prípadnú starostlivosť o člena rodiny, napríklad po úraze s trvalými následkami.

Ako životné poistenie funguje?

Ľudia si uvedomujú, že sú najviac zraniteľní po zdravotnej stránke a ich neschopnosť postarať sa o seba či živiť rodinu môže viesť aj k ohrozeniu jej členov. Práve preto vznikli poisťovne a produkty životného poistenia. Ak sa poistencovi stane niektorá škodová udalosť, na ktorú sa viaže jeho konkrétne poistenie, poisťovňa mu vyplatí plnenie, ktoré bolo vopred dohodnuté a je zakotvené v poistnej zmluve.

Životné poistenie

Je potrebné mať na pamäti, že ak sa poistencovi stane úraz s následkami, poisťovne si pred vyplatením plnenia na základe stanovených podmienok v zmluve overujú stav a stupeň následkov, podobne ako pri prešetrovaní dôvodov neschopnosti splácať úver pri produkte poistenia úverov.

Na mnohé udalosti však postačuje len vyplnenie hlásenia o úraze, jeho podrobný popis a pripojenie lekárskych správ a nálezov. Následne sa po odovzdaní tieto materiály v poisťovni podrobia preskúmaniu likvidátormi a pristúpi sa k výmeru vyplácanej čiastky a samotnému plneniu.

Aké druhy životných poistení poznáme?

Tak, ako je široká škála úrazov a činností, pri ktorých k nim môžeme prísť, je široká aj škála životných poistení, ktoré si každý môže prispôsobiť podľa svojich možností a podmienok.

Rizikové poistenie

Tento druh poistenia je určený na zabezpečenie poškodeného klienta a prípadne aj jeho rodiny po úraze, ktorý mu znemožní vykonávať jeho povolanie a tak prinášať do domácnosti príjem, alebo ak mu úraz natrvalo znemožnil pracovať. Poistné plnenie pomôže udržať istú životnú úroveň poistenca a prípadne aj jeho rodiny, pokiaľ sa opäť nezačlení do pracovného procesu, alebo sa v rodine nenájde nový druh príjmu.

Existuje aj rizikové poistenie pre prípad smrti, ktoré je určené len na zabezpečenie pozostalých a prináša im dostatok financií na preklenutie istého obdobia, prípravu pohrebu, prípadne zaistenie štúdia napríklad pre pozostalé deti.

Toto poistenie je k dispozícii aj v jeho „skrátenej“ variante ako dočasné poistenie, ktorého maximálna poistná doba nepresahuje 20 rokov. Je síce lacnejšie, no viac obmedzené ako klasická verzia a preto je potrebné podrobné oboznámenie sa s podmienkami jeho plnenia.

Oboznámenie sa s podmienkami a zváženie nastavenia poistenia je veľmi dôležitým krokom nie len pri skrátenej forme poistenia. Len správnym výberom a zvážením rizík si klient môže uzatvoriť vhodné poistenie šité „na mieru“, ktoré bude pre neho najvýhodnejšie a teda aj najvhodnejšie.

Pozor, žiadne z týchto poistení ale netvorí finančnú rezervu a práve preto je cenovo veľmi dostupné. Tento druh má slúžiť len na pokrytie niektorých položiek a zabezpečiť rodinu pred výpadkom príjmu.

Rizikové životné poistenie neslúži na tvorbu finančnej rezervy

Rizikové životné poistenie neslúži na tvorbu finančnej rezervy

Kapitálové poistenie

Kapitálové poistenie v sebe obsahuje poistenie pre prípad smrti a naviac aj poistenie dožitia. Je to akási kombinácia dvoch poistení, kde si klient môže zvoliť poistnú sumu zvlášť pre obe poistenia, alebo ju ponechá rovnakú.  Takémuto poisteniu sa môže hovoriť aj kapitálotvorné.

Prvá časť poistenia je štandardne jasná – v prípade úmrtia klienta vyplatí pozostalým, resp. oprávneným osobám  vopred dohodnuté plnenie. Poistenie dožitia je nastavené tak, že v prípade dožitia vopred stanoveného veku v zmluve poisťovňa vyplatí klientovi plnenie v dohodnutej výške a to môže využiť podľa svojej vôle napríklad na zvýšenie životného štandardu, či pokrytie výdavkov na lieky. Okrem toho sa klientovi vyplatia aj ďalšie výnosy, ktoré môžu plynúť napríklad z kladného hospodárenia životnej poisťovne.

Kapitálové poistenie je akýsi spoločný názov pre rôzne „poddruhy“ poistení, akými sú poistenie rizík, sporivé poistenie, či investičné poistenie.

  • poistenie rizík je postenie, ktoré sa vypláca z nahromadených zdrojov osôb, u ktorých nenastali rizikové, respektíve poistné prípady.
  • ďalším druhom je sporivé poistenie, kde sa vypláca výška plnenia až po nasporení dostatočnej výšky financií klientom.
  • pri investičnom poistení je celé riziko na poistencovi. O investičnom životnom poistení si povieme v nasledujúcej časti článku.

Tento druh poistenia má nespornú výhodu vo vysokej ochrane v nepredvídateľných životných situácií, kedy v prípade plnej invalidity poistenca poisťovňa preberá na seba záväzok platenia poistného.

Investičné poistenie

Toto poistenie obsahuje okrem klasického životného poistenia možnosť investície do finančných fondov, teda kombinuje poistnú ochranu a možnosť dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie finančných prostriedkov.

Klient si môže zvoliť z viacerých investičných fondov, ktoré ponúkajú rôzne predpokladané zhodnotenie a rôznu mieru rizika. Konečné zhodnotenie záleží od zvolenej stratégie a investičné riziko je celé na klientovej strane. Klient môže i neskôr meniť svoju investičnú stratégiu pomocou presunutia ešte dovtedy investovaných prostriedkov do iných druhov fondov a rovnako má možnosť meniť pomer finančných prostriedkov medzi poistnou ochranou a zhodnotením týchto prostriedkov.

Investičné poistenie delí poistné na dve čiastky. Jedna časť poistného je potrebná na krytie poistnej ochrany a ide poisťovni a druhá časť sumy je k dispozícii na investovanie. Klientom zakúpené podielové jednotky sú uložené na účte a v prípade rizikovej udalosti je táto suma vyplácaná podľa jej aktuálnej hodnoty.

Čo je to pripoistenie?

Termín pripoistenie na Slovensku ako taký nepoznáme, keďže u nás máme systém zdravotných poisťovní, ktoré (niektoré) úkony uhrádzajú, no klient si „pripoistenie“ zabezpečiť aj napriek tomu môže. Ide o poistenie v komerčnej poisťovni, ktoré má za úlohu pripoistiť rôzne liečebné náklady pri úkonoch v zahraničí, môže klientovi priniesť dodatočné financie v prípade práceneschopnosti tak, aby si vykompenzoval ušlý zisk a podobne.

Pár slov na záver…

Životné poistenie s vhodnou kombináciou rizík a s vhodne zvolenými platbami vám zabezpečí istotu v prípade životné poistenie Vás zabezpečínepriazne osudu a nevystavíte seba ani vašu rodinu rizikám spojeným s neschopnosťou zabezpečiť základné prostriedky pre dôstojný život, alebo splácať nadobudnuté pôžičky, či úvery.

Poistenie je vhodné uzavrieť už v mladom veku a počas života si ho vhodne upravovať, ak je to možné, keďže riziká sa so stúpajúcim vekom menia a navyšujú. Len správnym výberom pokrytia rizík je klient dobre chránený.


Na životné poistenie je potrebné myslieť už v rannom veku
5 (100%) 1 vote

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *