Kapitálové životné poistenie – definícia, typy a na čo si dať pozor

Čo to je kapitálové životné poistenie?

Týmto názvom môžeme pomenovať kombináciu dvoch (alebo aj viacerých) poistení a to hlavne poistenia pre prípad smrti a poistenia dožitia, teda kapitálové životné poistenie kombinuje poistné krytie a zhodnocovanie finančných prostriedkov. Ide o najväčší „balík“ poistení na trhu.

Vo všeobecnosti ide o také druhy poistenia, ktoré sa zameriavajú na nepredvídateľné a často zásadné životné udalosti (napríklad smrť či strata zamestnania).

Výhodou tohto typu poistenia je to, že si klient môže zvoliť poistnú sumu zvlášť pre obe poistenia, alebo ju pre ne ponechá rovnakú. Variabilite sa tu medze nekladú. Okrem kapitálového sa poisteniu zvykne hovoriť aj tzv. kapitálotvorné a to práve preto, že môže tvoriť istý kapitál.

Aké sú typy kapitálového životného poistenia?

Poistenie pre prípad smrti

Poistenie pre prípade smrtiPrvá časť kapitálového poistenia, poistenie pre prípad smrti, – je klasické poistenie určené len na zabezpečenie pozostalých (resp. oprávnených osôb). Toto poistenie je tu preto, lebo sa treba pripraviť aj pre prípad, že by nám blízka osoba predčasne zahynula. Poistením pre prípad smrti sa pre pozostalých vytvára istý „vankúš“, ktorý im zabezpečuje dostatok financií na preklenutie istého obdobia, prípravu pohrebu, prípadne zaistenie štúdia napríklad pre pozostalé deti.

Výhodou je to, že ak aj poistenec nestihol pred smrťou splatiť vopred dohodnutú sumu, poistné krytie bude vyplatené v plnej výške z platieb poistencov, u ktorých poistná udalosť našťastie nenastala.

Poistenie dožitia

Druhou časťou – poistením dožitia – je poistenie, v ktorom klientovi v prípade dožitia vopred stanoveného veku v zmluve poisťovňa vyplatí plnenie v dohodnutej výške. Ide o veľmi nápomocné poistenie, pretože sa predpokladá, že v čase vyplácania poistného bude klient už v dôchodkovom veku, kedy nadbytkom financií väčšina dôchodcov neoplýva, a teda mu budú vyplatené financie určite viac než prospešné a môže ich využiť podľa svojej vôle. Rodičia často zabezpečujú takýto druh poistenia svojim deťom, kedy je stanovený vek dožitia 18 rokov. Po dožití budú dieťaťu vyplatené peniaze, čo môže v budúcnosti veľmi pomôcť, keď bude napríklad dieťa potrebovať „počiatočný kapitál“ na štúdium.

Okrem  týchto dvoch typov poistenia, ktoré sa uzatvárajú najčastejšie, je možnosť uzatvoriť aj investičné životné poistenie. V takomto prípade sa poistenec zaväzuje, že bude v plnej miere znášať možné investičné riziká. Keďže je ale riziko väčšie než pri klasickom kapitálovom životnom poistení, vyššie sú aj výnosy plynúce z investície.

Investičné životné poistenie ponúka jednak možnosť investovať do vopred určených skupín finančných nástrojov, poprípade fondov (s rôznou mierou rizika), jednak má klient možnosť sám si vybrať investičnú stratégiu, teda sa môže rozhodnúť pre investičné riziko a z neho plynúce výnosy presne podľa svojich potrieb. Ak má teda klient znalosti o tom, ako funguje finančný trh a investovanie, môže si zvoliť aj takzvanú agresívnu stratégiu. Tá so sebou nesie relatívne vysoké investičné riziko, zároveň ale ponúka vysoké zhodnotenie a najvyššie výnosy. Ide teda o poistenie pre „náročných“ klientov, ktorí sú dobre oboznámení so svetom investovania.

Investičné životné poistenie

Plnenie poistnej udalosti však nie je jediný spôsob vyplácania peňazí poistencom (resp. oprávneným osobám). Klientovi sa vyplácajú aj ďalšie výnosy, ktoré môžu plynúť napríklad z kladného hospodárenia životnej poisťovne. Kapitálové životné poistenie ale patrí medzi najziskovejšie produkty, a preto vo veľkej miere prispieva k ziskovosti poisťovne. Z tohto dôvodu životné poisťovne spravidla vyplácajú aj tieto dodatočné výnosy.

Poistné krytie a platby

Najväčšou výhodou (a aj prínosom) kapitálového životného poistenia je komplexné zabezpečenie jednotlivca a jeho blízkych. Pokrýva široké spektrum možných rizík, čím umožňuje dotknutým osobám ľahšie sa vyrovnať s následkami rôznych životných situácií. Okrem poistenia pre prípad smrti či dožitia je možné uzatvoriť aj pripoistenie napríklad pre prípad trvalých následkov po úraze či pre prípad straty zamestnania (aké ďalšie pripoistenia je možné uzavrieť sme rozobrali v tomto článku).

Poistenec každý mesiac odvádza vopred dohodnutú platbu a v prípade poistného plnenia mu poisťovňa bude mesačne vyplácať dávky. Poisťovne taktiež poskytujú možnosť poistenia úveru, čo klienti využívajú najmä v prípade hypotekárnych úverov. Neschopnosť ich splácania (napríklad v prípade straty zamestnania) by totiž mohla ohroziť zázemie domácnosti. Všetky tieto záruky si ale vyžadujú pravidelné odvádzanie platieb do životnej poisťovne. Z tohto dôvodu by každý, kto seriózne uvažuje nad uzavretím zmluvy s poisťovňou, mal poriadne zvážiť vlastné finančné možnosti a svoje očakávania. Rozpočet každej domácnosti má isté nevyhnutné výdavky (napríklad bývanie, energie, potraviny) a kapitálové životné poistenie je nadštandard pre tých, ktorí myslia na budúcnosť.

Preto treba vopred zvážiť a podľa toho si aj vybrať z ponuky na trhu, ktoré poistenie je pre klienta vhodné vzhľadom na jeho príjmy, výdavky a očakávania. Takýmto spôsobom sa klient vyhne neschopnosti platiť poistné, čo by inak viedlo k vypovedaniu zmluvy a k (minimálne čiastočnej, spravidla úplnej) strate nároku na vyplatenie poistného krytia. Faktory ovplyvňujúce výšku mesačných platieb sú napríklad doba poistenia, vek poistenca či takzvaná riziková skupina.

Je to bezpečné?

Každá domácnosť chce mať prirodzene istotu, že ak svoje peniaze zverí banke alebo poisťovni, zúročia sa jej a nepríde o ne. Životné poisťovne používajú poistenie dvojako: jedna časť sa používa na krytie poistnej ochrany, druhá časť sa používa na investovanie. Preto sa každý poistenec stáva nevedomky investorom na finančnom a kapitálovom trhu.

Z tohto dôvodu je kapitálové životné poistenie prísne regulované štátom.

Pri klasickom kapitálovom životnom poistení smú poisťovne investovať iba do dlhopisov, ktoré majú pri nízkom riziku aj veľmi nízke výnosy. Tie po odpočítaní rôznych poplatkov často nepokryjú ani ročnú infláciu, teda klient prerába. Dlhopisy s vyššími výnosmi sú zase emitované subjektmi (štátmi alebo spoločnosťami), ktoré majú problémy svoje dlhy splácať, pretože už ročný výnos na úrovni 7% sa považuje za dlhodobo neudržateľný.

Ak klient uzavrie zmluvu o investičnom životnom poistení, stráca nárok na garantované výnosy a celé riziko preberá na seba. Klientove peniaze sa zhodnocujú v podielových fondoch, ktoré si sám vyberie. Tieto fondy ale utrpeli veľké straty počas finančnej krízy a práve vtedy si klienti-investori uvedomili, čo znamená investičné riziko. Nevýhodou tohto druhu poistenia je aj to, že jeho výnosy nie je možné určiť počas doby platnosti zmluvy, ale iba v momente ukončenia zmluvného vzťahu alebo v prípade poistného plnenia.

Je známym faktom, že obdobie finančnej krízy je ideálnym obdobím na investovanie, pretože sa v konečnom dôsledku ponúka niekoľkonásobné zhodnotenie. Ak aj človek nemá v úmysle podstúpiť investičné riziko,  kapitálové životné poistenie mu ponúka výmenou za mesačné platby pomoc pri prekonaní ťažkých životných situácií alebo v lepšom prípade balík peňazí našetrených na starobu. Každý si už nájde svoj dôvod, prečo by si mal odložiť tých pár eur mesačne. Treba myslieť na budúcnosť


Kapitálové životné poistenie – definícia, typy a na čo si dať pozor
5 (100%) 1 vote

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *