Čo robiť, ak nezvládate platiť životné poistenie?

Tak, ako v dnešnej dobe vzrastajú riziká, ktoré môžu spôsobiť značné komplikácie v živote osôb, vzrastajú aj riziká spojené so splácaním poistení, ktoré tieto komplikácie majú eliminovať.

Produkty životného poistenia môžu klientom a ich rodinám v prípade rizikovej udalosti značne uľahčiť život a poskytnúť dostatok finančných prostriedkov na preklenutia obdobia bez financií, zabezpečenie štúdia, či na starostlivosť o člena rodiny po škodovej udalosti. Čo ale ak nepriazeň osudu nepostihne oblasť zdravia, ale rodinných príjmov?

Nezvládate splácať životné poistenie? Nezúfajte!

Nezvládate splácať životné poistenie? Nezúfajte!

Ako sa teda vysporiadať s obmedzenými možnosťami splácania poistného?

Odklad splátok poistného na istý čas

Zníženie, alebo prerušene príjmov a narušenie finančnej stability domácnosti hrozí v dnešnej dobe veľmi ľahko takmer každému a v prípade nedostatku finančných rezerv na pokrytie všetkých potrieb a záväzkov domácnosti umožňujú niektoré poisťovne odklad splátok na istú krátku a dopredu určenú dobu. Takýto odklad je obyčajne uvedený a pevne stanovený v zmluve, prípadne je možné sa na ňom individuálne dohodnúť. Ako už bolo spomenuté, takúto možnosť neponúkajú všetky poisťovne a preto je nutné informovať sa na pobočke a preštudovať si poistnú zmluvu. Takéto úkony by ale mali byť u každého samozrejmosťou vždy – ide predsa o vaše financie a vaše zabezpečenie.

Poisťovne si obvykle takéto prerušenie podmieňujú splnením istých podmienok. Ide napríklad o nasporenie určitej výšky sumy, ktorú musí klient dosiahnuť. Maximálna doba prerušenia splácania je jeden rok a po tomto období musí obvykle klient okrem pravidelných „bežných“ splátok doplatiť dlžnú časť, inak bude klientovi zo strany poisťovne vypovedaná zmluva.  Niektoré poisťovne však v prípade nedoplatenia tejto sumy automaticky znižujú konečnú sumu poistenia a klienta inak nepenalizujú. Opäť raz platí – dôkladné preštudovanie zmluvy a informovanie sa pomáha.

Najprísnejšie podmienky pre prerušenie splácania sa obvykle kladú pri produkte rizikového životného poistenia, teda poistenia bez sporiacej časti. V prípade nevyhovujúcich podmienok je dobré sa poradiť s finančným poradcom a taktiež priamo na pobočke poisťovne, kde môže byť klientovi ponúknutá vhodnejšia alternatíva vysporiadania sa s nepriaznivou finančnou situáciou.

Zmena rozloženia intervalov splátok

Toto riešenie môže byť tým najvýhodnejším a najvhodnejším v prípade, že si klient počas obdobia „bez splátok“ dokáže nasporiť dostatočný finančný obnos a stabilizovať porušenú finančnú stabilitu rodiny, alebo seba samého. Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho, no nie je tomu úplne tak.

Zväčšene intervalu splácania znamená aj navýšenie splácanej sumy a v prípade nepriaznivej finančnej situácie si klient bude musieť nárazovo našetriť omnoho väčší objem peňazí, než bol pôvodne zvyknutý, čo nemusíš byť vždy ľahké.

Zrušenie pripoistení

Klient si môže k základnému balíku poistenia „pribaliť“ aj rôzne ďalšie riziká, pred ktorými sa chce finančne zaistiť. Takéto pripoistenia ale znamenajú zvýšenie splátok o istú sumu a teda aj z toho vyplývajúce zväčšenie finančnej záťaže klienta, či celej jeho rodiny.

V prípade, že nezvláda splácať poistenie, môže si zvoliť zrušenie krytia istých rizík a tým aj zníženie splátok. Pred týmto krokom je dobré si zvážiť, ktoré pripoistenie nie je pre klienta až tak dôležité a tak ho môže zrušiť, no rovnako je dobré si premyslieť aj ostatné možné kroky pre vysporiadanie sa so zlu finančnou situáciou a neprísť tak o zábezpeku, i keď len čiastočnú, pretože každá ochrana navyše je pozitívom a ich znižovaním sa klienti vystavujú zvýšenému riziku nepokrytia škodových udalostí v prípade ich nastania.

Zníženie splátok

Ďalšia bežná alternatíva, ktorej výhodnosť (či nevýhodnosť) je ale u každej poisťovne a pri každom type poistenia rôzna. Pri správne nastavenom a vybranom druhu poistného produktu nemusí klient prísť o žiadnu z ochrán, čo je hlavným faktorom a pozitívom pri rozhodovaní sa o tejto alternatíve. Ak má klient uzatvorené sporiace poistenie, v závislosti od zmluvy môže nastať zníženie sporiacej časti vzhľadom na zníženie jeho platieb – splátok. Rovnako sa v prípade zníženia splátok môžu znižovať aj kryté riziká, alebo celková poistná suma. Túto alternatívu si je preto potrebné veľmi dobre premyslieť a poinformovať sa o nej na priamo v poisťovni.

Zrušenie poistenia – zmluvy

Zrušenie zmluvy býva poslednou a najdrastickejšou možnosťou, ako sa vysporiadať s nedostatkom finančných prostriedkov na Poisťovňa AXAsplácanie poistenia. Táto alternatíva je vhodná len pre klientov, ktorí nemajú žiadne prostriedky a teda ani šancu získať financie na zaplatenie splátok a to ani po prípadnom predĺžení intervalu jednotlivých splátok či po ich znížení.

Zrušenie poistky je v každej poisťovni podmienené inými pravidlami a taktiež sa líši typom uzavretej poistky – rizikové poistene a poistenie so sporením fungujú na odlišných princípoch, z ktorých vyplýva aj rozličná (ne)výhodnosť vypovedania zmluvy.

Klasické, rizikové životné poistenie bez sporiacej zložky je po vypovedaní zmluvy zrušené a klient prichádza o financie, ktoré do neho vložil, keďže tie slúžia len na samotné krytie rizík. Ide o najnevýhodnejšiu alternatívu spomedzi všetkých dostupných.

V prípade sporiacich zložiek je to iné. Pri kapitálovom sporiacom poistení klient po jeho zrušení dostane našetrenú čiastku peňazí späť, no v závislosti od doby počtu rokov od podpisu zmluvy po jej zrušenie klient zároveň môže prísť o značnú časť financií. Obvyklá hranica pre zrušenie zmluvy je práve kvôli tomuto aspoň päť rokov. Navyše, podľa garantovanej úrokovej miery sporenia si môže  pred zrušením klient vypočítať, aký finančný obnos si našetril, aký mu bude vyplatený a či to teda bude pre neho výhodné a ako. S výpočtami rovnako poradia aj na pobočke poisťovne.

V prípade investičného sporiaceho poistenia je pred jeho zrušením dobré poznať  všetky jeho detaily ako aj od začiatku vhodne investovať do správnych fondov, aby klient po vypovedaní zmluvy neostal v mínuse, čo je veľkým rizikom a spolu s vypovedaním klasického poistenia môže ísť o veľmi nevýhodnú alternatívu. V prípade správneho a výnosného investovania je naopak táto alternatíva vcelku výhodná, keďže klientovi sa časť financií vráti.

Nespornou výhodou pri tomto type, samozrejme pri dobre investovaných prostriedkoch, je takzvané čiastočné odkúpenie, teda mimoriadny výber nasporeného finančného obnosu z investícií. Tento obnos potom môže klient použiť na vykrytie splátok, prípadne stabilizáciu finančnej situácie. Pozor, táto alternatíva v sebe neobsahuje zrušenie poistky, ale len výber financií.

Taktiež je dôležité mať na pamäti fakt, že poisťovne si môžu pri rušení poistnej zmluvy účtovať poplatky, čo môže opäť prispieť k nevýhodnosti tohto kroku. Preto by si mal klient vždy premyslieť všetky dostupné možnosti, ako si poistku ponechať a dokázať ju aj riadne splácať, hoc aj za znížených splátok a teda aj ochrany rizík.


Čo robiť, ak nezvládate platiť životné poistenie?
5 (100%) 1 vote

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *