Čo je to životné poistenie?

Životné poistenie je spôsob poistnej ochrany osôb formou právneho vzťahu medzi poisteným a poisťovňou. Medzi jeho základné ciele patrí zabezpečenie rodiny poisteného pred následkami jeho neočakávanej smrti a zabezpečenie samotného poisteného pre prípad úrazu, trvalej invalidity či inej poistnej udalosti. Moderné formy životného poistenia umožňujú kombinovať poistný produkt so sporením alebo s investičnými nástrojmi.

Životné poistenie môže zmeniť váš život

Životné poistenie je na rozdiel od sociálneho alebo zdravotného poistenia dobrovoľné. Je zaujímavé predovšetkým pre ekonomicky aktívnych ľudí, ktorí cítia potrebu zabezpečiť seba a svojich najbližších pre prípad straty príjmu následkom nečakanej udalosti. Rozhodnutie zriadiť si životné poistenie môže v budúcnosti pomôcť poistenému a jeho rodine udržať si alebo zvýšiť životnú úroveň. Zvlášť, ak je poistený živiteľom rodiny a jeho blízki sú od jeho príjmov do značnej miery závislí. Zriadenie životného poistenia zároveň zlepšuje šance žiadateľa o hypotéku či iný bankový úver.

Čo všetko spadá pod životné poistenie?

Z hľadiska slovenskej a európskej legislatívy zahŕňa životné poistenie okrem poistenia pre prípad úmrtia aj poistenie pre prípad dožitia stanoveného veku, životné poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, poistenie prostriedkov na výživu alebo dokonca poistenie vena. Častá je kombinácia poistenia pre prípad úmrtia + poistenia pre prípad dožitia stanoveného veku. Vďaka dostupnosti viacerých druhov životného poistenia so širokým rozsahom poistných a kapitalizačných možností si každý záujemca ľahko nájde to „správne“ poistenie podľa svojich potrieb a možností.

Môže životné poistenie uzavrieť každý?

V podstate áno. Záleží však na veku, príjme, zdravotnom stave a poistných rizikách každého žiadateľa. V niektorých prípadoch sa môže stať, že poisťovňa záujemcu o životné poistenie zamietne, napríklad, ak záujemca prekonal infarkt alebo má iné závažné zdravotné problémy. Keďže životné poistenie patrí k najspoľahlivejším spôsobom zaistenia budúcnosti, určite sa vám oplatí nezáväzne si preveriť, aké možnosti máte v tomto smere k dispozícii.

Koľko budete platiť?

Výška poistného a ďalšie parametre poistnej zmluvy sa vždy určujú individuálne. Ovplyvňuje ich najmä výška poistnej čiastky, vek, zdravotný stav a poistné riziká žiadateľa. Všeobecne platí, že mladší poistenec platí nižšie mesačné splátky ako starší. Aj preto sa vám neoplatí so zriadením životného poistenia príliš dlho váhať. Starostliví rodičia alebo starí rodičia neraz uzatvárajú pre svoje dieťa alebo vnúča životné poistenie už v novorodeneckom veku alebo pred nástupom dieťaťa do školy. Poistné sa obvykle platí v mesačných, prípadne ročných splátkach. Menej často sa využíva možnosť uhradiť poistenie jednorazovou platbou celého poistného hneď na začiatku poistného vzťahu.

Aké drahé je životné poistenie?

Hlavné výhody životného poistenia

Životným poistením získate pre seba a svojich blízkych poistnú ochranu a podporu v situáciách, keď dôjde k poistnej udalosti. Aj keď je zdravie nenahraditeľné a život sa zaplatiť nedá, poistenie vám umožní čeliť nepriazni osudu s dostatkom finančných zdrojov. Na rozdiel od iných druhov poistenia, životné poistenie môžete využiť aj na zhodnotenie svojich finančných prostriedkov (investičné životné poistenie). Sú s ním tiež spojené daňové výhody. Vklady do životného poistenia nemôžu byť predmetom exekúcie.

Nevýhody životného poistenia

Systém životného poistenia v sebe nenesie žiadne priame nevýhody. Isté riziká môžu byť (ako pri každom investovaní) spojené s voľbou nesprávnej investičnej stratégie (investičné životné poistenie). V prvých rokoch poistenia sa z finančného hľadiska neoplatí podať výpoveď poistného, lepšie je v poistení zotrvať. Za istých okolností môže exekútor zablokovať výplatu zo životnej poistky (čomu sa dá, samozrejme, predísť vyrovnaným a uváženým finančným rozpočtom).

Praktické príklady užitočnosti životného poistenia

  • v prípade hospitalizácie získate zo životného poistenia plnenie na úhradu nákladov spojených s pobytom v nemocnici – napríklad na úhradu nadštandardnej izby v nemocnici
  • pri úraze s trvalými následkami získate okrem iného plnenie na úhradu kúpeľnej starostlivosti, zdravotných pomôcok, na bezbariérovú úpravu svojho bývania
  • v prípade vašej smrti nezostane vaša rodina bez finančných prostriedkov potrebných k úhrade bežných životných potrieb
  • súčasťou životného poistenia bývajú aj asistenčné služby, ktoré určite oceníte, keď sa nebudete môcť vlastnými silami postarať o deti, domáceho miláčika, nákupy a chod domácnosti
  • zjednodušene povedané, keď nastane poistná udalosť, nebudete jej čeliť sami, a zároveň bude mať vaša rodina dostatok financií na vyriešenie základných existenčných otázok

Životné poistenie pre následky poistenia

Skôr, ako si vyberiete životné poistenie

Pri uzatváraní poistky uprednostnite dlhšiu dobu poistenia (napríklad až do 60-ky) pred krátkodobým poistením. Nikde nemáte záruku, že vzhľadom k zdravotnému stavu budete mať vo vyššom veku možnosť uzatvoriť novú životnú poistku.

Zaujímavosť : vedeli ste, že poistiť sa dá aj pôžička?

Nikto nepozná svoju budúcnosť, nezabudnite preto ani na doplnkové poistenie pre prípad invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu. Nešetrite na nesprávnom mieste – poistite sa na dostatočne vysokú čiastku, aby plnenie predstavovalo pre vás a pre vašu rodinu skutočnú finančnú vzpruhu. Poistná čiastka by mala dosahovať niekoľkonásobok vášho ročného príjmu.

Riziko dožitia a riziko smrti: čo to znamená?

V životnom poistení sa často stretnete s výrazmi riziko dožitia a riziko smrti. Poistná ochrana pre prípad smrti chráni rodinu poisteného pred finančnými dopadmi jeho úmrtia. Riziko dožitia je zaujímavý, nie príliš výstižný výraz. Označuje situáciu, keď sa poistený dožije určitého, poistnou zmluvou vopred stanoveného, veku – typicky v kapitálovom životnom sporení, kde po dosiahnutí určitého veku (a doby poistenia) získava plnenie v podobe dôchodku alebo jednorazového výnosu. Napriek výrazu „riziko“ je teda dožitie pre poisteného skôr pozitívnou udalosťou.

Pripoistenia k životnému poisteniu

Poistnú ochranu získanú uzatvorením životného poistenia si môžete rozšíriť pripoistením proti ďalším rizikám. Najvýznamnejšie typy pripoistenia sú úrazové pripoistenie a pripoistenie kritických chorôb. Úrazové pripoistenie síce poisťovne klasifikujú ako neživotné, je však štandardným pripoistením k väčšine zmlúv o životnom poistení. Poskytuje poistnú ochranu pre prípad úmrtia alebo trvalých následkov spôsobených úrazom, pripoistenie denných dávok počas obdobia pobytu v nemocnici alebo nevyhnutného liečenia následkov úrazu, pripoistenie plnej invalidity následkom úrazu alebo choroby. Pripoistenie kritických chorôb zahŕňa poistnú ochranu pred 51 najzávažnejšími ochoreniami vrátane infarktu alebo rakoviny.

Ešte stále váhate, či sa poistiť?

Len v Európskej únii zomiera ročne vyše štvrť milióna ľudí v dôsledku úrazov a trestných činov. Ďalšie milióny ľudí sa zrania alebo ochorejú, následkom čoho sú dočasne alebo dlhodobo práceneschopní. Okamžitý pokles príjmov zasahuje nielen týchto ľudí, ale aj ich rodiny. A to často práve v momente, keď sú nečakane postavení pred vysoké náklady spojené s nevyhnutnou liečbou, hospitalizáciou a rekonvalescenciou. V takejto situácii je životné poistenie doslova záchranným lanom, vďaka ktorému si aj v ťažkých okamihoch udržíte ekonomickú stabilitu a nezávislosť. Veď napríklad v rizikovom životnom poistení ActiveLife od poisťovne AXA môžete pri mesačnom poistnom už od 10 eur získať v prípade trvalých následkov úrazu plnenie až do výšky 200 000 eur.

AXA - životné poistenie


Čo je to životné poistenie?
5 (100%) 2 votes
Latest Comments
  1. franck

    Vyberte všetky štvorce s tabuľami s názvom ulice.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *