Aj keď sú produkty životného poistenia stále bežnejšou súčasťou našich životov a stále viac sa o nich hovorí, mnohí ľudia v tejto oblasti stále nie sú „doma“ a preto vám prinášame prehľad tých najdôležitejších a najčastejších otázok o životnom poistení, ktorý môže pomôcť pri získavaní prehľadu v problematike.

1. Čo to je životné poistenie?

Životné poistenie je poistný produkt schopný v prípade nepriazne osudu – akou je napríklad úraz, úraz s trvalými následkami, alebo nebodaj smrť – pomôcť zabezpečiť poistenca, jeho rodinu, prípadne pozostalých na isté obdobie a udržať tak životný štandard rodiny. Poistenie poskytuje dostatok finančných prostriedkov na pokrytie starostlivosti napríklad o člena rodiny po úraze, alebo na pokrytie výpadku príjmov do domácnosti.

2. Existuje viac druhov takéhoto poistenia?

Áno, poznáme mnoho druhov poistení, ktoré sa dajú prispôsobiť podľa potreby a takpovediac „ušiť na mieru“ pre konkrétneho klienta. Takéto prispôsobenie ale môže hýbať s konečnou poistnou sumou ako aj splátkami.

Rizikové poistenie

Klasický druh poistenia určený na zabezpečenie klienta a/alebo jeho rodiny po úraze, prípadne jeho následkoch. Pokryté riziká ako aj miera následkov sa dá samozrejme meniť a poistenie si môže klient prispôsobiť podľa svojich predstáv.

Klient si môže vybrať aj rizikové poistenie aj v jeho skrátenej forme a to ako dočasné poistenie na krátku dobu, ktorá je obvykle stanovená na maximálne 20 rokov. Tento druh poistenia je ale obmedzený a neprináša krytie všetkých rizík.

Výber poistenia tu nekončí. Ak chce klient stopercentné krytie všetkých rizík, následkov a hlavne svojej rodiny, okrem pripoistení, ktorým sa budeme venovať, by si mal zvoliť takzvané „rizikové poistenie pre prípad smrti“, ktoré finančne zabezpečí  pozostalých po úraze klienta s následkom smrti. Tieto financie sa môžu využiť na zaplatenie pohrebu, alebo ako náhrada chýbajúceho príjmu.

Kapitálové poistenie

Najväčší balík poistení ponúkaných na trhu, ktoré si klient môže všemožne kombinovať. V základe v sebe tento druh poistenia obsahuje poistenie rizík, poistenie pre prípad smrti a taktiež aj takzvané „poistenie dožitia“. Variabilite sa tu medze nekladú a klient si môže zvlášť voliť poistné sumy pre každý druh poistenia.

Postenie rizík a smrti je už jasné, no aké je to poistenie dožitia? Toto poistenie má za účel v prípade dožitia sa vopred stanoveného veku v zmluve, vyplatiť klientovi plnenie v dohodnutej výške. Predpokladá sa, že klient už bude v starobnom veku a vyplatené financie mu preto budú určite viac než prospešné.

Istým „bonusom“ kapitálového poistenia je aj vyplatenie ďalších výnosov, ktoré môžu plynúť napríklad z kladného hospodárenia životnej poisťovne.

Investičné poistenie

Opäť ide o akýsi mix poistenia a „bonusu“ v podobe možnosti  investovania do finančných fondov a tak dosiahnutí zaujímavého zhodnotenia.

Samozrejme, celé riziko investícií je na klientovi, ktorý má ale možnosť voľby investičných fondov, ktoré ponúkajú rôzne predpokladané zhodnotenie a rôznu mieru rizika. Úspech či naopak neúspech investovania závisí od konkrétneho fondu a zvolenej stratégie. Presúvanie ešte neinvestovaných prostriedkov a zmena pomeru zhodnotenia a ochrany sú pri tomto produkte povolené, takže klient má možnosť súbežných investícií, alebo naopak ich elimináciu a zameranie sa iba na poistnú ochranu.

Aj pri tomto druhu sa poistné delí na dve časti, kde je jeho jedna časť potrebná na krytie poistnej ochrany a ide poisťovni a druhá časť sumy je k dispozícii klientovi na investovanie, ktoré sa na konci môže výrazne zhodnotiť a poskytnúť mu financie.

„Pripoistenie“

Pri popisovaní rizikového postenia sme si spomenuli pojem pripoistenie, ktorý ale oficiálne pri poistných produktoch nepoznáme, no zaužíval sa ako pojem pre doplnkové poistné produkty rozširujúce poistné krytie.

 

3. Rozlišujú sa stupne následkov úrazu, prešetruje ich poisťovňa?

Áno, ak sa klientovi stane úraz s (trvalými) následkami a je proti takémuto úrazu istený, poisťovne si pred vyplatením plnenia na základe stanovených podmienok v zmluve overia stav a stupeň následkov.

V prípade „ľahších“ úrazov, ako napríklad zlomená noha, však postačuje len vyplnenie hlásenia o úraze, jeho podrobný popis a pripojenie lekárskych správ a nálezov. Tieto materiály sa následne po ich odovzdaní v poisťovni podrobia preskúmaniu likvidátormi a pristúpi sa k výmeru vyplácanej čiastky a samotnému plneniu.

 

4. Môžem si určiť, kto dostane peniaze v prípade môjho úmrtia?

Samozrejme, ak mal klient uzatvorené poistenie pre prípad smrti, poisťovňa pristúpi k plneniu a poistná suma bude vyplatená oprávnenej osobe, ktorá môže byť určená vopred priamo v zmluve. Ak táto osoba nebola určená, právo nadobúdajú pozostalí, teda manžel, prípadne manželka a deti, prípadne rodičia zosnulého.

 

5. Čo robiť ak nezvládnem platiť životné poistenie?

V prípade nepriazne osudu vo finančnej sfére umožňujú poisťovne viaceré riešenia, ako sa vysporiadať s nedostatkom financií na zaplatenie poistného. Medzi najčastejšie riešenia patrí odklad splátok poistného na istú dobu. Samozrejme, takýto odklad je možný len po splnení podmienok ako napríklad nasporenie istej výšky sumy a teda aj doba splácania. Ak klient tieto podmienky splní, poisťovne mu splátky odložia obvykle na dobu maximálne dvoch rokov. Niektoré inštitúcie potom požadujú doplatenie splátok, inak hrozia znížením poistnej sumy, ba dokonca aj vypovedaním zmluvy.

Ďalšou možnosťou je zmena rozloženia intervalov splátok, ktorá zväčší interval medzi splátkami, no na druhú stranu bude musieť klient v jednej splátky zaplatiť viac. Toto riešenie môže byť tým najvýhodnejším a najvhodnejším v prípade, že si klient počas obdobia „bez splátok“ dokáže nasporiť dostatočný finančný obnos a stabilizovať porušenú finančnú stabilitu rodiny, alebo seba samého.

„Drsnejším“ spôsobom, ako sa vysporiadať so zlou situáciou je zrušenie pripoistení, ktoré jednoducho zruší „pripoistenia“ ku klientovmu poisteniu. Samozrejme, ide len o hovorový výraz. Táto voľba zníži poistné krytie zrušením „balíčkov“ krytia nadmieru základného balíka. V konečnom dôsledku sa tak klientovi zníži suma splátok, ale aj jeho zabezpečenie.

Zatiaľ čo z predchádzajúcich možností iba jedna reálne znížila splátky, no na základe „osekania“ produktu, táto možnosť to umožňuje tiež, no predsa mierne odlišne. Ide o bežnú alternatívu zníženia splátok, ktorej výhodnosť sa rôzni od typu poistného produktu. Najväčšou výhodou zníženia splátok je ale fakt, že klient pri správne nastavenom a vybranom druhu poistenie nemusí prísť o žiadnu  z ochrán. Životné poistenie by malo a určite aj tvorí dôležitú časť akejsi starostlivosti o seba a svoju rodinu a preto by nemala byť táto alternatíva veľmi častou.

Zrušenie poistnej zmluvy je ale vhodné len pre klientov, ktorí nemajú žiadne prostriedky a teda ani šancu získať financie na zaplatenie splátok a to ani po prípadnom predĺžení intervalu jednotlivých splátok či po ich znížení. V iných prípadoch je tento výber tým najhorším. Zrušenie takejto zmluvy je sankcionované a podmienené u každej poisťovne a pri každom type poistenia inak, preto je veľmi potrebné tento krok prekonzultovať s poradcami a taktiež priamo na pobočke poisťovne. Musíte ale rátať s tým, že vaše financie sa vám neprinavrátia a ak aj áno, tak len pri produktoch so sporením, prípadne investovaním. Ani tu ale nejde o plné sumy.

Na túto tému sme publikovali samostatný článok s názvom „Nezvládate platiť životné poistenie? Máte tieto možnosti ako ďalej…“