14 pripoistení v životnom poistení – čo všetko sa dá pripoistiť?

Pripoistenia v životnom poistení zabezpečujú finančnú pomoc v rôznych životných situáciách. Základné životné poistenie chráni človeka iba v základnom rozsahu. Pokiaľ chcete získať komplexnejšiu ochranu, je potrebné sa pripoistiť.

Vyznať sa v pripoisteniach však nemusí byť jednoduché. Preto vám prinášame základný prehľad pripoistení. Pozrite si, čo všetko sa dá pripoistiť.

1. Detské úrazové pripoistenie

Väčšina ľudí si platí životné poistenie najmä kvôli svojim deťom. Rodičia chcú svoje deti ochrániť pred nepredvídateľnými životnými situáciami. Nikto nemôže vedieť, či sa mame a otcovi niečo nestane. Strata živiteľa rodiny sa dokáže na kvalite života detí prejaviť často veľmi negatívne.

Neraz sa však zabúda na to, že finančnú situáciu detí môžu ohroziť aj samotné deti. Malý či väčší úraz jedného z detí môže zasiahnuť rodinný rozpočet silnejšie ako väčšina ľudí očakáva. V konečnom dôsledku tak úrazom dieťaťa najviac trpí opäť dieťa.

Takejto situácii sa možno veľmi ľahko vyhnúť detským úrazovým pripoistením. Tento poistný produkt rozširuje životné poistenie o finančnú pomoc v prípade úrazu vášho dieťaťa.Detské úrazové pripoistenie

Väčšina poistení ponúka v rámci tohto druhu pripoistenia:

 • poistenie trvalých následkov
 • poistenie doby nevyhnutného liečenia

Pri poistení trvalých následkov je možné finančné plnenie už za trvalé následky úrazu dieťaťa od 1 % telesného postihnutia. Každá poisťovňa má zoznam diagnóz trvalých následkov. Tento zoznam môže byť pomerne dlhý (niekoľko stovák diagnóz).

Podobne dlhý zoznam je aj pri úrazoch, ktoré vyžadujú hospitalizáciu. Poistné je v takomto prípade vyplácané vo forme denných dávok. Vďaka tomuto druhu pripoistenia pobyt dieťaťa v nemocnici nenaruší finančnú situáciu rodiny, keďže tá bude dostávať od poisťovne pravidelnú finančnú injekciu.

2. Pripoistenie hospitalizácie

Prípadný pobyt v nemocnici je jednou z mnohých životných situácií, ktoré sa negatívne prejavujú na finančnej stabilite rodiny. Hospitalizácia často znamená zníženie príjmu  a zvýšenie výdavkov. Pripoistenie hospitalizácie je poistný produkt, ktorý chráni pred nepríjemnosťami spojenými s touto situáciou.

Príjem z tohto pripoistenia býva najčastejšie využívaný na úhradu poplatkov spojených s pobytom v nemocnici, vykrytie dočasného zníženia príjmu, zabezpečenie lepšej nemocničnej starostlivosti, prenájom výpomoci v domácnosti v dobe neprítomnosti či prípadne ako pomoc s cestovnými nákladmi pre rodinu pri  návštevách.

Poistné je vyplácané vo forme dennej dávky. Väčšina poisťovní plnenie tohto pripoistenia ohraničuje dobou pobytu v nemocnici. Zväčša je to od troch do 365 dní. Ak je dôvodom pobytu v nemocnici úraz, k plneniu dochádza okamžite. V prípade iných dôvodov poisťovne uplatňujú čakaciu dobu.

3. Pripoistenie pre prípad nesebestačnosti

So stratou sebestačnosti sa na Slovensku stretávajú najmä starší ľudia. Vo veku nad 65 rokov žije u nás viac ako 700 tisíc ľudí. Štát sa síce postará o ľudí, ktorí stratia schopnosť sa starať o seba, avšak neraz mu to chvíľu trvá. Starší ľudia sa neraz nemôžu spoľahnúť ani na rýchlu reakciu svojich detí. Finančné problémy často prenasledujú aj deti, čo im následne neumožňuje plne sa postarať o svojich rodičov.

Pripoistenie pre prípad nesebestačnosti pomáha ľuďom od chvíle, keď sa stanú nesebestačnými, až do momentu priznania štátnej sociálnej dávky. Tento druh pripoistenia rieši najmä situácie ťažkého zdravotného postihnutia či nepriaznivého zdravotného stavu.

Definovanie nesebestačnosti nemusí byť vždy jednoduché. Za nesebestačného sa väčšinou považuje človek, ktorý nedokáže vykonávať väčšinu z nasledujúcich činností.

 1. prijímanie potravy a tekutín
 2. schopnosť umývať sa
 3. vykonávanie fyziologických potrieb
 4. obliekanie a vyzliekanie sa
 5. pohyb a mobilita

4. Pripoistenie pre prípad asistenčných služieb

Toto pripoistenie nepatrí medzi najdôležitejšie. V prípade problémov však dokáže výrazne uľahčiť život. Za drobný poplatok máte možnosť získať pomoc v nečakaných životných situáciách. Za pripoistenie pre prípad asistenčných služieb nezaplatíte veľa. Toto pripoistenie stojí iba okolo jedného eura mesačne.

Čo presne týmto pripoistením získate? Asistenčné služby sa zvyčajne rozdeľujú na dve časti:

 • služby zdravotnej asistencie
 • služby domácej asistencie

Základom zdravotnej asistencie je infolinka, na ktorej sa dozviete všetky potrebné informácie o zdravom životnom štýle, stravovaní a  prevencie. Táto linka vám takisto pomôže s diagnózou či prípadným postupom liečby. Užitočné sú aj služby odvoz k lekárovi, prepravu domov z hospitalizácie  či napríklad aj dovoz liekov priamo domov.

Domáca asistencia sa o vás postará v prípade úrazu a vašej imobility. Potrebujete nakúpiť? S pripoistením pre prípad asistenčných služieb si s tým nemusíte robiť starosti. Asistencia to spraví za vás. Súčasťou takýchto asistenčných služieb je aj upratanie domu (koho by to nepotešilo) a v prípade potreby aj postaranie sa o osobnú hygienu. Rodičov určite poteší aj zabezpečenie starostlivosti o deti v prípade ich neprítomnosti. Takáto starostlivosť je zabezpečovaná aj pre seniorov.

5. Pripoistenie pre prípad invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu

Invalidita je veľmi nepríjemným zásahom do života človeka. Ešte horšie je, že takýto zdravotný stav postihne celú rodinu. Invalidita takmer automaticky znamená zníženie príjmu a vyššie výdavky. Bez pripoistenia pre prípad invalidity ide životný štandard človeka zvyčajne pomerne rýchlo dole.

Pripoistenie pre prípade invalidity chráni človeka a jeho rodinu pred nešťastím osudu. Toto pripoistenie umožňuje udržať si životný štandard aj napriek zníženej schopnosti pracovať.

Plnenie poistenej zmluvy v prípade invalidity závisí predovšetkým od stupňa invalidity. Pokiaľ je klientovi priznaná čiastočná invalidita (pokles zárobkovej činnosti medzi 40–70 percentami) väčšina poisťovní vypláca približne 50 percent poistnej sumy.

Pripoistenie pri invalidite

V prípade, že je klientovi priznaná invalidita vyššia ako 70 percent, spravidla dostáva plný poistnú sumu. Niektoré poisťovne vyplácajú aj viac ako 100 percent poistenej sumy v prípade, že ide o terminálne ochorenie.

6. Pripoistenie denných dávok pre prípad pracovnej neschopnosti

Toto pripoistenie sa týka zárobkovo činných ľudí. Pripoistenie denných dávok pre prípad pracovnej neschopnosti je možné uzavrieť na celú dobu životného poistenie alebo iba na jeho čas. Je jasné, že nemá význam si toto pripoistenie platiť na dôchodku. Väčšina poisťovní automaticky obmedzuje toto pripoistenie vekom 65 rokov.

Toto pripoistenie zabezpečuje poistencovi vyplácanie dávok v prípade pracovnej neschopnosti. Tá môže byť spôsobená ako úrazom, tak aj chorobou. Poistenec si tak zabezpečí rovnaký životný štandard. Vyplácané peniaze môže použiť na lepšiu zdravotnú starostlivosť či prenájom pomoci v domácnosti. Maximálna dĺžka výplaty tohto poistenie je limitovaná – zväčša obdobím jedného roka.

7. Pripoistenie denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu

Toto pripoistenie sa na prvý pohľad môže zdať totožné s niektorými predchádzajúcimi. Hlavný rozdiel medzi týmto pripoistením a napríklad pripoistením pre prípad hospitalizácie je v tom, že poistenec dostáva finančnú podporu aj v prípade, že nie je práceneschopný.

Poistenec tak pokojne môže chodiť do práce a stále získavať finančnú podporu zo strany poisťovne. Tieto peniaze je možné využiť napríklad na nadštandardnú poúrazovú liečbu, lepšie a kvalitnejšie liečebné pomôcky alebo na podporu rodiny, ktorá utrpela zranením svojho člena.

Toto pripoistenie však myslí aj na hospitalizáciu. V takomto prípade niektoré poisťovne vyplácajú dvojnásobné dávky.

8. Oslobodenie od platenia poistného s výplatou renty

Tento druh pripoistenia pripravuje poistenca na prípad, že by mu bola priznaná trvalá invalidita (pokles zárobkovej činnosti 70 a viac percent). V takejto situácii sa ľudia dostávajú neraz do finančnej tiesni. V prípade finančných problémov prestávame platiť najskôr veci, ktoré nie sú otázkou života a smrti. Sem patrí aj poistné.

Toto pripoistenie zabezpečí, že poistenec nebude nútený zrušiť svoje životné poistenie. Platba poistného mu bude odpustená, respektíve toto poistenie za neho uhradí sama poisťovňa.

Zníženie príjmu zvyčajne ohrozí aj príspevky do doplnkového dôchodkového sporenia, stavebné sporenie a tak ďalej. Aj toto si môže poistenec ošetriť. Stačí, ak uzavrie tzv. rentu. Tá zabezpečí, že poisťovňa sa v prípade invalidity poistenca postará o všetky tieto platby.

9. Dočasné životné pripoistenie

Toto životné pripoistenie umožňuje poistencovi kombinovať rôzne výšky poistných súm v prípade úmrtia a dožitia.

10. Pripoistenie kritických chorôb dospelých

Týmto pripoistením sa ľudia chránia voči rôznym druhom kritických chorôb, ktoré výrazne zasahujú do života jednotlivca a aj jeho celej rodiny. Najčastejšou rizikovou chorobou je rakovina. Niektoré poisťovne preto ponúkajú špecializovaný produkt – poistenie voči prípadu rakoviny v rôznych štádiách. Prakticky v každej poisťovni však nájdete pripoistenie voči kritickým chorobám – toto pripoistenie zahŕňa desiatky rôznych chorôb. Patria sem napríklad:

 • AIDS/HIV následkom krvnej transfúzie alebo ako profesijné ochorenie zdravotníkov
 • Alzheimerova choroba
 • encefalitída – Creutzfeldt-Jacobson
 • epilepsia
 • kóma
 • Parkinsonova choroba
 • pľúcna fibróza
 • vírusová hepatitída C a podobne

Doba pripoistenie je limitovaná. Klient sa môže poistiť na dobu minimálne 5 rokov. Pripoistenie je limitované aj vekom – nemôžete byť starší ako 65 rokov.

Platba z pripoistenia sa postará o financovanie liečby či udržania životného štandardu rodiny.

11. Pripoistenie kritických chorôb detí

Kým zdravé dieťa je zdrojom radosti, choré dieťa prináša množstvo starostí. A to aj finančných. Rodinný príjem pri ochorení dieťaťa nie je znížený, často však raketovo rastú výdavky. Najmä vtedy, ak rodičia chcú svojmu dieťaťu  zabezpečiť tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť.

Pripoistenie kritických chorôb detí pomôže dieťaťu a rodine pri desiatkach najbežnejších závažných ochorení. Poisťovne pri plnení tohto pripoistenia vyplácajú časť z dohodnutej poistnej sumy. Zvyčajne je to však dostatočne veľa na to, aby bola liečba lepšie finančne podporená.

12. Pripoistenie smrteľného úrazu

Toto je klasické pripoistenie, ktorým je možné zvýšiť vyplatenú sumu v prípade smrteľného úrazu (k plneniu dochádza aj v samotnom životnom poistení).

13. Pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu

Finančnú výplatu z tohto pripoistenia získava poistenec v prípade trvalej invalidity (čo je pokles zárobkovej činnosti 70 a viac percent). Peniaze sú vyplácané raz mesačne až do veku 65 rokov.

Účelom tohto poistenia je zabezpečenie životného štandardu až do dôchodku.

14. Alternatíva garantovaného zvýšenia krytia

Toto pripoistenie je určené pre mladých ľudí. Ich situácia je totiž špecifická. Typický mladý človek sa osamostatňuje od rodičov, zakladá si vlastnú rodinu, kupuje prvé bývanie, zariaďuje si ho a začína postupne kariérne rásť. V takejto situácii si jednoducho nemôže dovoliť platiť vysoké poistné za životné poistenie.

Jeho situácia sa však s veľkou pravdepodobnosťou za pár rokov zmení. Zvýši sa mu disponibilný príjem a aj možnosti zlepšiť si životné poistenie. Túto možnosť však môžu narušiť zdravotné či iné nepríjemné problémy. Riešením tejto situácie je alternatíva garantovaného zvýšenie krytia.


14 pripoistení v životnom poistení – čo všetko sa dá pripoistiť?
5 (100%) 3 votes
Latest Comments
 1. Vinny

  Paljon kasviksia ja C-vitamiinipitoisia vihreitä ja hedelmiä, sekä tietysti reipas D-iunamvinilisä.Satitnaisesti inkivääriä, kurkumaa ja valkosipulia. Ja jos lähipiirissä kiertää flunssaa, niin riittävä unensaanti toki korostuu. Näillä on vältetty niin nuhat kuin sikainfluenssakin (samassa solussa asui neljä tapausta) tänä syksynä. t. ipu

 2. Stanislav

  POistenie invalidity považujem za najdôležitejšie riziko ktoré by malo byť poistené v každej poistnej zmluve. samozrejme v patričnej pooistnej sume a v správnej poisťovni.
  Viacej info na doplnenie v článku tu : http://www.jetoopeniazoch.sk/poistenie-invalidity-by-nemalo-chybat-v-ziadnej-zivotnej-poistke-viete-preco/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *